Akty prawne dotyczące działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Od dnia 1 marca 2019 r. na podstawie Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz.2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, dla ofert złożonych w ramach otwartego konkursu obowiązują następujące wzory ofert i sprawozdań:

PDFInstrukcja_oferta_14-03-19.pdf

PDFOferta na realizację zadania publicznego.pdf

PDFSprawozdanie z realizacji zadania publicznego.pdf

 

 

 

W przypadku ofert złożonych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obowiązują od 1 marca 2019 r. wzory ofert oraz sprawozdań wynikające z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publoicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) w sprawie uproszczonego wzory oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego:

RTFoferta 19a.RTF

RTFsprawozdanie 19a.RTF

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXVI/205/12 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Pobierz: PDFUchwała nr XXVI-205-12. z 28.12.12 r[1].pdf

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

PDFUchwała nr XV-110-19 z dnia 29.11.2019 r..pdf