Program stypendialny "Z rączki do rączki"

FLMS.png
PROGRAM STYPENDIALNY "Z RĄCZKI DO RĄCZKI"

Od 22 czerwca otwarty jest  generator wniosków do programu stypendialnego „Z rączki do rączki”. Poniżej regulamin obowiązujący w roku szkolnym 2017/18, a więcej informacji na stronie internetowej Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika www.flms.pl Opiekunem programu jest pani Katarzyna Beżyk – Gomułka, tel. 74 644 22 44,  adres:  świetlica środowiskowa przy ul. Wojska Polskiego 18 w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO “Z RĄCZKI DO RĄCZKI”

Niniejszy regulamin określa zasady i procedury przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego “Z rączki do rączki”, którego celem jest finansowa pomoc dzieciom i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom w wieku do lat 25, zamieszkałym na terenie 4 gmin Masywu Śnieżnika, tj. Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego.

 I . WARUNKI OGÓLNE

1. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach swojej działalności tworzy celowy fundusz o nazwie Program Stypendialny “Z rączki do rączki”.

2. Program zarządzany jest przez Komisję Kwalifikacyjną zgodnie z Regulaminem Pracy w/w Komisji.

II. KRYTERIA WYBORU KANDYDATA

1. Ze stypendiów wypłacanych w ramach Programu Stypendialnego “Z rączki do rączki” korzystać mogą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studenci w wieku do 25 lat z terenu 4 gmin Masywu Śnieżnika tj. Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego.

2. STYPENDIA BĘDĄ PRZYZNAWANE W DWÓCH KATEGORIACH:

A) WIEDZA OGÓLNA

1. Kandydat powinien osiągnąć średnią ocenę nie mniejszą niż: a/ 4,90 w przypadku szkół podstawowych, b/ 4,10 w przypadku gimnazjów , c/ 4,00 w przypadku szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów

2. Kandydat jest finalistą olimpiad przedmiotowych lub ma udokumentowane inne szczególne osiągnięcia.

 3. Kandydat uzyskał przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.

4. Udokumentowany dochód w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć miesięcznie 1500 PLN netto na osobę (średni dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku). Do dochodów nie wliczamy 500+.

6. Kandydat złoży wniosek poprzez generator wniosków (link dostępny na stronie www.flms.pl) w terminie do 10 sierpnia 2017 roku.

B) SZCZEGÓLNE UZDOLNIENIA

1. Kandydat powinien osiągnąć średnią ocenę nie mniejszą niż: a/ 4,00 w przypadku szkół podstawowych , b/ 3,60 w przypadku szkół gimnazjalnych, c/ 3,40 w przypadku szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów

2. Kandydat jest finalistą olimpiad przedmiotowych lub ma udokumentowane inne szczególne osiągnięcia w konkretnej dziedzinie wiedzy lub też szczególne uzdolnienia artystyczne, literackie, sportowe

3. Udokumentowany dochód w rodzinie ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć miesięcznie 1500,00 PLN netto na osobę w rodzinie (średni dochód za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku)

4. kandydat wraz z wnioskiem dostarcza załączniki dowodzące jego/jej szczególnych uzdolnień – dyplomy z konkursów i olimpiad, kopie, skany lub fotografie autorskich prac

5. Kandydat złoży wniosek poprzez generator wniosków (link dostępny na stronie www.flms.pl), w terminie do 10 sierpnia 2017 roku.

III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU STYPENDIUM

1. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika zobowiązany jest do informowania lokalnej społeczności za pomocą wszelkich dostępnych środków (ogłoszenia w szkołach, w siedzibach samorządu lokalnego, w prasie) o możliwości uzyskania stypendium.

2. Zgłaszający się do biura Funduszu lub sekretariatu szkoły w sprawie możliwości uzyskania stypendium, otrzymują informację o regulaminie stypendium oraz wymaganych załącznikach. Link do formularza w generatorze wniosków będzie dostępny na stronie www.flms.pl

3. Jeżeli wniosek jest kompletny i spełnia określone regulaminem warunki Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej stawia go do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Komisji.

4. Przewodniczący Komisji informuje Zarząd i wnioskodawcę o podjętej decyzji nie później niż 7 dni po posiedzeniu Komisji

5. Zarząd na podstawie decyzji Komisji podpisuje umowę ze stypendystą i wypłaca stypendium w terminie do 25 każdego miesiąca przez 10 miesięcy w roku szkolnym, a w przypadku studentów przez okres 9 miesięcy roku akademickiego.

6. W przypadku, kiedy zakwalifikowany stypendysta uczy się poza terenem 4 gmin Masywu Śnieżnika zobowiązuje się rodziców do założenia konta bankowego.

7. W ramach umowy Stypendysta zobowiązany jest do świadczenia odpowiednio 5 (dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych) 3 (dla gimnazjów oraz klasy 7 szkół podstawowych) i 1 (dla klas 4-6 szkół podstawowych) godziny w ciągu roku szkolnego/akademickiego udokumentowanego wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej. Zadania w ramach tych godzin oraz terminy ich wykonania muszą zostać ustalone do końca pierwszego miesiąca otrzymywania stypendium (wrzesień dla uczniów i październik dla studentów) z przedstawicielem FLMŚ w biurze Funduszu w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Wojska Polskiego 18 - osobiście, telefonicznie (pod nr 74 644 22 44) lub drogą mailową (flms@ng.pl).

 IV. KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

1. Minimalna i maksymalna wysokość stypendium ustalana jest raz w roku przez Komisję Kwalifikacyjną uwzględniając możliwości finansowe programu.

2. Kryteria są integralną częścią regulaminu i stanowią jego załączniki.

3. Kryterium przyznawania stypendium na rok szkolny 2017/18 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego (10 miesięcy) lub roku akademickiego (9 miesięcy)

5. Stypendium może być przeznaczone między innymi na: - zakup podręczników, - opłacenie kursów językowych, komputerowych, zakup oprogramowania - opłacenie kieszonkowego

 V. BUDŻET PROGRAMU STYPENDIALNEGO “Z RĄCZKI DO RĄCZKI”

1. wpłaty osób indywidualnych,

2. środki Fundacji im. Stefana Batorego,

3. środki własne Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

VI. W celu uniknięcia konfliktu interesów w programie nie mogą uczestniczyć:

1. dzieci pracowników Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika,

2. dzieci członków Zarządu Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika,

3. dzieci członków Rady Programowej Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika,

4. dzieci członków Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2017 r.

   

  Załącznik  Nr 1

  I. Wysokość przyznawanego stypendium:

  1. Na rok szkolny 2017/18 ustala się:

  a/ - dla szkół podstawowych (klasy 4-6) 50 PLN

  b/ - dla gimnazjów oraz 7 klasy szkoły podstaowej 70 PLN

  c/ - dla szkół ponadgimnazjalnych 100 PLN

  d/ - dla studentów 200 PLN

   

 2. II. Stypendia przyznawane są w oparciu o następujące kryteria:

  A) KATEGORIA WIEDZA OGÓLNA

  1. Wyniki w nauce - maksymalna ilość 70 pkt.

  Szkoły Podstawowe

ocena

punkty

4,90-5,30

50

5,31-5,50

60

5,51-6,00

70

Szkoły gimnazjalne

ocena

punkty

4,10-4,80

50

4,81-5,40

60

5,41-6,00

70

Szkoły ponadgimnazjalne i studenci

ocena

punkty

4,00-4,50

30

4,51-4,80

40

4,81-5,25

50

5,26-5,50

60

5,51-6,00

70

 1. Dochody na osobę w rodzinie - maksymalna ilość pkt. 10 dla wszystkich szkół

Dochód na osobę zł

punkty

Do 600

10

601-1000

8

1000-1500

5

Pow. 1500

0

 

 1. Za szczególne osiągnięcia - maksymalna ilość pkt 15

Olimpiady konkursy zawody sportowe

punkty

Krajowe, wojewódzkie, rejonowe

15

Powiatowe oraz nauka w drugiej szkole

10

Gminne, szkolne

5

4. Za udokumentowaną pracę społeczną - 5 punktów

 

B) KATEGORIA SZCZEGÓLNE UZDOLNIENIA

Wyniki w nauce:

Szkoły Podstawowe

oceny

punkty

4,00-4,80

50

4,81-5,50

60

5,51-6,00

70

Szkoły gimnazjalne

oceny

punkty

3,60-4,40

50

4,41-5,20

60

5,21-6,00

70

 Szkoły ponadgimnazjalne i studenci

oceny

punkty

3,40-4,20

50

4,21-5,00

60

5,01-6,00

70

Uzdolnienia:

w każdej ze zgłoszonych dziedzin do Komisji powołany zostanie co najmniej jeden Ekspert, który oceni dostarczone prace/osiągnięcia w skali od 1 do 10.

Zachęcamy do składania wniosków!

 

29.06.2017
powrót