Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lądek-Zdrój

50 lat stronia fot (198).jpeg

    Nadleśnictwo Lądek Zdrój położone jest na terenie gmin Stronie Śląskie, Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka i Kłodzko województwa dolnośląskiego. Charakter górski nadają mu pasma górskie Gór Złotych, Bialskich i Masywu Śnieżnika. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosi  16 845 ha i została podzielona na 16 leśnictw w ramach 2 obrębów leśnych. Całość lasów stanowią lasy glebo i wodochronne w strefie górnej granicy lasu, uzdrowiskowo-klimatyczne, masowego wypoczynku oraz lasy rezerwatowe. Nadleśnictwo Lądek Zdrój w obecnym kształcie organizacyjnym (tj. składające się z obrębów Strachocin i Stronie Śląskie) powstało na podstawie Zarządzenia Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych Nr 43 z dnia 31 grudnia 1971 roku.  W jego skład weszły dwa oddzielne dotąd nadleśnictwa – Strachocin i Stronie Śląskie.
     Z nielicznych zachowanych dokumentów dotyczących lasów obecnego obrębu Strachocin oraz pochodzącego z 1937 roku operatu dla części lasów obrębu Stronie Śląskie, wiadomo, że około 80% omawianych lasów stanowiły dobra wielkiej i średniej własności przy majątkowej,
a pozostałe 20% to lasy drobnej własności (w obrębie Strachocin około 90% lasów stanowiły dawne dobra księżnej Marianny von Hohenzollern).
     Po zakończeniu II wojny światowej, na podstawie dekretu o upaństwowieniu lasów, omawiane lasy przejęte zostały przez administrację polską i włączone do państwowego gospodarstwa leśnego. Powstały wówczas dwa nadleśnictwa:
Nadleśnictwo Żybocin Wschód z siedzibą w Stroniu Śląskim – kolonia Strachocin (w 1951 roku przemianowane na Nadleśnictwo Strachocin),
Nadleśnictwo Stronie Śląskie z siedzibą w Stroniu Śląskim.
    Od chwili utworzenia do 1951 roku, byłe nadleśnictwa podlegały administracyjnie Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. W późniejszym okresie, utworzono jednostkę pośrednią – Rejon Lasów Państwowych w Kłodzku. Jednostka ta istniała do 1959r. Z dniem 1 stycznia 1959r. oba nadleśnictwa uzyskały samodzielność, jako jednostki na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, podlegając bezpośrednio Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych
we Wrocławiu. Nadleśnictwo Lądek Zdrój obecnie jest z jednym z większych zakładów pracy
na terenie Gminy Stronie Śląskie. Działalność edukacyjna prowadzona przez Nadleśnictwo Lądek Zdrój to wiele pokoleń dzieci i młodzieży zapoznane z tutejszym nadleśnictwem oraz ekologiczną rolą lasu. Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowane są ścieżki przyrodniczo – edukacyjne, punkty widokowe, powstała Izba Edukacji Leśnej. Organizowane są również, co rocznie konkursy plastyczne i fotograficzne.  
    Społeczność lokalna zawsze mogła liczyć na zaangażowanie i wsparcie braci Leśnej zarówno przy małych inicjatywach mieszkańców jak i przy wsparciu finansowym ważnych społecznie projektów czy zakupów, dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń.

PDFUchwała nr XXXVI-243-17 z dnia 15.05.2017 r..pdf (205,25KB)