SP ZOZ Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej

WCPD.jpeg

    Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy WCPD udziela całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące w swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób psychicznie chorych oraz zapewnia im zakwaterowanie i wyżywienie odpowiednie do ich stanu zdrowia. Głównym celem WCPD Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania i nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym i rodzinnym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.
     Historia Centrum sięga do roku 1952 kiedy to na majątku osiedla górniczego kopalni uranu w Stroniu Śląskim decyzją władz państwowych powstał Państwowy Szpital i Ośrodek Rehabilitacyjny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych. O dużej dynamice rozwoju Centrum może świadczyć fakt że liczba łóżek z 50 w 1952 roku zwiększyła się do 1540 łóżek w latach 70-tych. Chorzy byli leczeni w 25 oddziałach mieszczących się w oddzielnych budynkach. Poza psychiatrycznym prowadzono oddziały chorób wewnętrznych, gruźlicy i obserwacyjno-zakaźne, utworzono pracownie diagnostyczne i aptekę szpitalną. Przy Centrum działało również gospodarstwo rolne oraz warsztaty terapii zajęciowej, w których chorzy wytwarzali m.in. gobeliny, witraże, malowali, pracowali w szwalni, w pracowni introligatorskiej i szewskiej. Szpital posiadał również pracownię ceramiczną i własną redakcję.
    W okresie swojej ponad pięćdziesięcioletniej działalności Centrum ulegało różnym przemianom zmieniając swoją nazwę. W 1999 r. otrzymało status samodzielnej jednostki przyjmując jednocześnie nazwę Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim.
Obecnie świadczone są usługi w zakresie psychiatrii oraz opieki nad przewlekle chorymi ze schorzeniami psychicznymi (poradnia zdrowia psychicznego i ZOL). Zapewniane jest kompleksowe leczenie poprzez:
- Farmakoterapię
- Socjoterapię
- Rehabilitację psychiatryczną
- Współpracę z rodzinami chorych na schizofrenię
     Przez cały rok  WCPD aktywnie działa w zakresie promocji zdrowia psychicznego walki z dyskryminacją i stygmatyzacją osób chorych psychicznie poprzez organizację dużych imprez o charakterze otwartym pn. „Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego”.
Od sierpnia 2002 r. przy Centrum działa Stowarzyszenie Chorych na Schizofrenię, ich Rodzin i Przyjaciół.
W ramach zajęć terapeutycznych w Centrum odbywają się wystawy, kiermasze, przedstawienia teatralne, koncerty, prelekcje, a przede wszystkim zajęcia indywidualne i grupowe dla pacjentów Centrum. W Centrum działa także teatr „Magia Szaleństwa” oraz zespół muzyczny „Laser Dance”.
    W 2010 roku nastąpiła zmiana nazwy z SP ZO Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych na SP ZOZ Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej. Obecnie w Centrum przebywa 333 pensjonariuszy w ramach ZOL.
    Od roku 2009 rozpoczęto proces przebudowy i rozbudowy budynku WTZ na nowoczesny zakład opiekuńczo – leczniczy. Już w roku 2012 część pensjonariuszy zostało przeniesionych  do nowego obiektu. Inwestycja została zakończona w kwietniu 2017 roku. Zakres prac budowlanych i remontowych obejmował m.in.:
- przebudowa budynku A (WTZ) , w tym nowa kuchnia, kotłownia, pomieszczenia administracyjne, 2 oddziały łóżkowe – 120  pacjentów,
- budowa budynku technicznego (trafostacja, agregat prądotwórczy, zbiorniki na wodę i olej opałowy,
- budowa budynku B  (6 oddziałów na 225 łóżek , POM apteki, kaplica , magazyny , garaże,  pom. techniczne),
- budowa parkingów wraz z zielenią  + mała  architektura  ,
- budowa ogrodzenia terenu + bramy wjazdowe.
Koszt inwestycji :
I  etap -   13,5 mln PLN   
II etap -   20,0 mln PLN   
    Całość inwestycji sfinansowano ze środków pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
  Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim jest obecnie jednym z największych i nowoczesnych zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa dolnośląskiego. Na terenie Gminy Stronie Śląskie WCPD jest największym pracodawcą, zatrudnia około 260 pracowników, zwłaszcza kobiet w zawodzie: pielęgniarka, sanitariusz, salowa, sekretarka medyczna czy terapeuta zajęciowy. Znaczną część zatrudnienia stanowią też pracownicy obsługi i administracji.
   Dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników WCPD od kilku lat prowadzona była opieka świąteczna i wieczorowa dla mieszkańców Gmin Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie. W chwili obecnej  przez pracowników Centrum prowadzone są usługi w zakresie pielęgniarstwa, w tym iniekcje dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

PDFUchwała nr XXXVI-240-17 z dnia 15.05.2017 r..pdf (215,27KB)