Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor.jpeg

Tytuł Projektu: "Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa".

Opis projektu: W ramach projektu realizowany będzie kolektor główny KG-1 o długości 5 867,1 m, naprawa drogi o nawierzchni asfaltowej pow. 2 171,6 m2. Kolektor sanitarny z rur PCV Ø 200  od S istn. do S187, wg oznaczenia na projekcie budowlanym. Naprawa dróg asfaltowych o pow. 2 171,16 m2

Cele projektu: Celem głównym projektu jest ochrona cennych zasobów przyrodniczych i zachowanie trwałości ekosystemów wschodniej i południowo-wschoniej części Ziemi Kłodzkiej poprzez budowę kolektora sanitarnego

Planowane efekty: Planowana do wybudowania  kanalizacja sanitarna od Jaskini Niedźwiedziej  do włączenia do istniejącego kolektora sanitarnego we wsi Stara Morawa umożliwi podłączenie pawilonu wejściowego Jaskini Niedźwiedzie w Kletnie. Wyłączona zostanie z użytkowania nieefektywna oczyszczalnia trzcinowa.

Wartość projektu: 6 111 020,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 181 037,12 PLN