ZAPYTANIE OFERTOWE - prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie

ZAPYTANIE OFERTOWE

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do przedstawienia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia dotyczący rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie w okresie od czerwca do grudnia 2017 roku:

  1. Określenie trybu zamówienia:

            Na podstawie art. 4 ust. 8 PZP ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przepisów w/w ustawy nie stosuje się. Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w trybie uproszczonym.

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie w ramach wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2017 w formie :

Prowadzenie rehabilitacji ruchowej  dla dzieci i młodzieży

Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej / wyposażonej w odpowiedni do tego sprzęt / w maksymalnie 3 grupach wiekowych do ukończenia 18 roku życia. Czas trwania jednego zajęcia to 45 minut.

  1. Wymagania dla Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • Posiadają własną działalność gospodarczą.
  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do wykonywania działalności.
  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia powyższe kryteria.
  1.  ELEMENTY KOSZTÓW
  1. Wykonawca zapewnia wynajęcie i finansowanie sali rehabilitacyjnej wraz z wymaganym sprzętem.

1) Wykonawca wyznaczy osobę, która odpowiedzialna będzie za bieżący kontakt z  Zamawiającym, a także za organizację i terminową realizację zajęć.

2) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia list obecności uczestników zajęć, których wzory dostarczy Zamawiający i do bieżącego informowania o dłuższej powyżej 1 tygodnia nieobecności uczestników zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa w rehabilitacji pod rygorem odmowy zapłaty za te osoby.

3) Wykonawca poinformuje uczestników zajęć   o obowiązującym  „Regulaminie uczestnictwa”.

4) Wykonawca  umożliwi przeprowadzenia kontroli zajęć przez OPS .

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zapytania ofertowego i nie podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert

              Oferty z tytułem : „REHABILITACJIA - KOREKCYJNE 2017”, proszę składać do dnia 29 maja 2017 roku do godz.15.00 pocztą tradycyjną, lub e-mail na adres: bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

 

Miejsce realizacji usługi: Zajęcia w ramach rehabilitacji muszą odbywać się na terenie Stronia Śl.  

Głównym kryterium wyboru jest cena brutto za godzinę prowadzonej rehabilitacji.

Wszelkie dodatkowe informacje: Małgorzata Lech, nr telefonu; 74/8141424 .

                                                                                                                      Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                 

 

 

 

 

11.05.2017
powrót