Komunikat związany ze zmianą nazw ulic na terenie Stronia Śląskiego

Rada Miejska Stronia Śląskiego na sesji w dniu 27 października 2016 r. podjęła uchwały w sprawie zmiany nazwy ulic, tj.:
1. Uchwałę nr XXVIII/173/16, na mocy, której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy, położoną na terenie miasta Stronie Śląskie tj. ulicę 40-lecia PRL (droga gminna nr 119916D) na ulicę Żeromskiego;
2. Uchwałę nr XXVIII/174/16, na mocy, której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy, położoną na terenie miasta Stronie Śląskie tj. ulicę Nowotki (część drogi powiatowej nr 3254D i drogi gminnej nr 119922D) na ulicę Klonową;
3. Uchwałę nr XXVIII/175/16, na mocy, której zmieniono dotychczasową nazwę ulicy, położoną na terenie miasta Stronie Śląskie tj. ulicę Świerczewskiego (droga gminna nr 119923D) na ulicę Akacjową.
Wszystkie uchwały wejdą w życie z dniem 19 listopada br. i zostały podjęte na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na podstawie art. 5 ust. 1 w/w ustawy „Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”. Istotną informacją jest również to, że na podstawie art. 5 ust. 2 w/w ustawy „Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”. Zatem nie ma konieczności zmiany zarówno dokumentów tożsamości, czyli np. dowodu osobistego jak również dokumentów takich jak prawo jazdy czy dowód rejestracyjny pojazdu.
W związku ze zmianą nazwy ulic na terenie miasta Stronie Śląskie, mieszkańcy w/w ulic powinni wykonać następujące czynności:
1. Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej – należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zmianę adresu zamieszkania zgłaszają przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy rozliczeniu podatkowym za 2016 r.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS-ER-WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS Inspektorat w Kłodzku, Pl. B. Chrobrego 21, 57-300 Kłodzko (formularz ZUS-ER-WZD-01 do pobrania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim).
3. Dostawca energii elektrycznej – osoby będące klientami np. Tauron Dystrybucja sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków powinny zmianę danych adresowych dokonać na „wniosku o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej dotyczącej energii elektrycznej” lub w dowolnej formie pisemnej na adres: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Formularz wniosku o zawarcie lub zmianę warunków umowy do pobrania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
4. Dostawca gazu ziemnego – osoby będące klientami np. Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa powinny zmianę danych adresowych zgłosić w formie „oświadczenia o zmianie danych klienta zawartych w umowie” ” lub w dowolnej formie pisemnej na adres: PGNiG, Biuro Obsługi Klienta Kłodzko, ul. Objazdowa 11, 57-300 Kłodzko. Formularz oświadczenia do pobrania w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. – zakład zmianę adresu naniesie z urzędu poprzez przygotowanie aneksu do umowy.
6. Operatorzy telekomunikacyjni – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora.
7. Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej.
Zgłoszenie zmian w zakresie zmiany nazwy ulicy do Sądu Rejonowego w Kłodzku, V Wydziału Ksiąg Wieczystych jak również Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Kłodzku (ewidencja gruntów i budynków) nastąpi z urzędu. Czynności te zostaną potwierdzone wysłaniem stosownego zawiadomienia na adres domowy. W tym zakresie nie jest konieczny kontakt osobisty z tymi instytucjami.
W związku z dokonanymi zmianami nazw ulic, Burmistrz Stronia Śląskiego zwraca się z prośbą do zarządców budynków usytuowanych na w/w ulicach o umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym budynku. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również aktualną nazwę ulicy. Numery porządkowe nieruchomości nie uległy zmianie.
Umieszczenie na budynku tabliczki z informacją o numerze porządkowym nieruchomości wraz z aktualną nazwą ulicy ma zasadnicze znaczenie dla działania na tym terenie służb typu Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne itp.

17.11.2016
powrót