Jak załatwić sprawę?

Przyjmowanie i załatwianie spraw urzędowych


Klikając na nazwę danego referatu, przekierowani zostaniecie Państwo na stronę Biuletynu Informacji Publicznej,  gdzie opublikowane zostały opisy procedur administracyjnych. W ten sposób możecie Państwo zapoznać się ze sposobem załatwiania poszczególnych spraw urzędowych. Do pobrania dostępne są również wnioski, które można wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Urzędu.

 

Biuro ds. Obsługi Burmistrza

 • Skargi i wnioski.

Biuro Obsługi Klienta

 • Udzielanie informacji.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej

 • Potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP, przedłużenie jego ważności oraz unieważnienie.

Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
 • Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach dostarczania żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.
 • Dokonanie wpisu/zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.
 • Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.
 • Przekazanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Biuro Obsługi Rady Miejskiej

 • Załatwienie skarg i wniosków dotyczących Burmistrza Stronia Śląskiego i kierowników jednostek organizacyjnych.

Biuro ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 • Decyzja w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 • Decyzja w sprawie udzielenia dopłaty do czesnego dla dokształcającego się nauczyciela.
 • Decyzja w sprawie przyznania świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczyciela.
 • Postanowienie o nałożeniu kary grzywny w celu przymuszenia do spełniania obowiązku edukacyjnego ucznia.

Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ewidencji Ludności

 • Akt małżeństwa.
 • Wpisanie do polskiej księgi aktu małżeństwa zawartego za granicą.
 • Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
 • Akt urodzenia.
 • Wpisanie do polskiej księgi aktu urodzenia sporządzonego za granicą.
 • Akt zgonu.
 • Wpisanie do polskiej księgi aktu zgonu sporządzonego za granicą.
 • Odpis z księgi stanu cywilnego.
 • Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego.
 • Przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
 • Wydanie dowodu osobistego.
 • Zmiana nazwiska lub imienia.
 • Wymeldowanie decyzją administracyjną.
 • Zameldowanie na pobyt stały, zameldowanie na pobyt czasowy.
 • Wymeldowanie z pobytu stałego, wymeldowanie z pobytu czasowego.

Referat Księgowości

 • Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (zus rp-7).

Referat Finansów i Podatków

 • Decyzja w sprawie wymiaru podatku leśnego.
 • Decyzja w sprawie podatku rolnego.
 • Decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.
 • Nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne.
 • Deklaracja na podatek leśny.
 • Deklaracja na podatek rolny.
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości.
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych.
 • Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności podatku oraz decyzja w sprawie odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
 • Decyzja w sprawie rozłożenia na raty płatności podatku oraz decyzja w sprawie rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
 • Decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowej.
 • Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
 • Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego.
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
 • Zaświadczenie w sprawie wykreślenia ciężaru realnego z księgi wieczystej.
 • Ustalenie opłaty z tytułu renty planistycznej.
 • Decyzja w sprawie umorzenia w całości lub w części odsetek za zwłokę.
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkuję mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości mieszanych.
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich

 • Dzierżawa na cele rolne (grunty rolne, ogrody przydomowe) na okres do trzech lat.
 • Dzierżawa nie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej (komórki, garaże) na okres do trzech lat.
 • Dzierżawa związana z prowadzeniem działalności gospodarczej na okres do trzech lat.
 • Ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
 • Nabycie nieruchomości przez Gminę Stronie Śląskie.
 • Podział nieruchomości.
 • Przydział lokalu socjalnego.
 • Sprawy związane z remontami budynków, lokali będących własnością Gminy.
 • Sprzedaż nieruchomości w formie bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • Sprzedaż nieruchomości w formie przetargu.
 • Sprawy związane z administrowaniem budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Stronie Śląskie.
 • Zamiana nieruchomości.
 • Rezerwacja bądź przedłużenie użytkowania kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym.
 • Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 • Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości.
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
 • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 • Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów.
 • Wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi.
 • Wydanie zezwolenia na usunięcie (przesadzenie) drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
 • Licencja na transport drogowy taksówką na terenie Gminy Stronie Śląskie.
 • Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych.
 • Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w planie miejscowym.
 • Wydawanie zaświadczeń dot. obszarów rewitalizacji.

 

Zapraszamy w dniach poniedziałek - piątek, w godzinach 7.30-15.30.