Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulic w Stroniu Śląskim

Szanowni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie,

W dniu 1 kwietnia br. Sejm RP przyjął ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa wchodzi z życie z dniem 2 września 2016 r. Przewiduje ona, że nazwy m.in. ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Zgodnie z ustawą za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989.

Ustawa zobowiązuje samorządy do zmiany obowiązujących nazw, które upamiętniają lub propagują komunizm lub inny ustrój totalitarny, w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę, która nie będzie upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Mając powyższe na uwadze, w dniu 9 czerwca br. wydałem Zarządzenie Nr 310/16 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic położonych na terenie miasta Stronie Śląskie. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od uczestników konsultacji propozycji nowych nazw dla obecnych ulic: 40 - Lecia PRL, Nowotki i Świerczewskiego. Konsultacje mają zasięg gminny i odbywać się będą w okresie od 4 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Stronie Śląskie.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej i elektronicznej. Forma pisemna polegała będzie na:

  1. wysłaniu na adres Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim propozycji zmiany nazwy ulic,

  2. złożeniu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim (pokój nr 15) propozycji zmiany nazwy ulic.

Forma elektroniczna polegała będzie na tym, że osoba uprawniona do udziału w konsultacjach będzie miała możliwość wysłania e-maila z propozycją zmiany nazwy ulic na adres: konsultacje@stronie.pl

Istotną informacją jest to, że dopuszcza się możliwość złożenia zbiorczej propozycji zmian nazwy ulic wraz z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach. Zatem dopuszczalne jest zbieranie podpisów osób uprawnionych do udziału w konsultacjach pod propozycją zmiany nazwy ulic.

Mieszkaniec biorący udział w konsultacjach może tylko raz wyrazić swoją opinię, konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział. O wynikach przeprowadzonych konsultacjach Burmistrz Stronia Śląskiego poinformuje:

1) Radę Miejską - na sesji rady, która odbędzie się w miesiącu wrześniu br.,

2) mieszkańców Gminy - w terminie do dnia 30 września br.

Zapraszam zatem mieszkańców naszej Gminy do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach społecznych związanych z wyłonieniem propozycji nowych nazw dla ww. ulic.
 

Kliknij w link, aby zobaczyć treść zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulic położonych na terenie miasta Stronie Śląskie -> http://bip.stronie.dolnyslask.pl/plik.php?id=692789&wer=1

 

Burmistrz Stronia Śląskiego
    Zbigniew Łopusiewicz