Budżet Obywatelski na 2017 rok

RUSZA II EDYCJA

 BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

 

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW

 GMINY STRONIE ŚLĄSKIE DO SKŁADANIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW:

OD 6 CZERWCA 2016 R. DO 29 LIPCA 2016 R.

W dniu 30 marca 2016 r. Rada Miejska Stronia Śląskiego, na wniosek Burmistrza Stronia Śląskiego, zdecydowała o ustanowieniu Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok oraz określiła sposób zgłaszania projektów do tego budżetu i zasady wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, poprzez  konsultacje społeczne.

W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok została zabezpieczona kwota w wysokości 120 000,00 zł. Zgłaszany do realizacji pojedynczy projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł i  przedsięwzięcie musi należeć do zadań własnych Gminy Stronie Śląskie. Z kwoty Budżetu Obywatelskiego wynoszącej 120 000,00 zł, 100 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie miasta Stronie Śląskie, natomiast 20 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich Gminy Stronie Śląskie.

Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie (pojedyncze osoby lub grupa mieszkańców za pośrednictwem swojego przedstawiciela) oraz organizacje społeczne mające siedzibę na terenie  Gminy Stronie Śląskie.

Zgłaszane projekty mogą obejmować cały teren Gminy Stronie Śląskie, część gminy, poszczególne miejscowości, sołectwa, miasto Stronie Śląskie, osiedla, ulice, itp.

Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemnej od dnia 6 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską, dostępnym w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem: http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem http://www.stronie.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

W celu skutecznego zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego osoby zgłaszające zadanie powinny złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o autorach poszczególnych projektów.

Warto również zwrócić uwagę, że w odróżnieniu do I edycji Budżetu Obywatelskiego, do której konsultacje odbyły się w roku 2015, projekty finansowane z Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane na terenie zarządzanym przez jednostki organizacyjne Gminy Stronie Śląskie – mowa o Żłobku Miejskim, Przedszkolu Miejskim, Szkole Podstawowej, Zespole Szkół Samorządowych oraz Ośrodku Pomocy Społecznej. Nowym jest również zapis mówiący o tym, że w przypadku, kiedy projekt ma być realizowany na mieniu Gminy Stronie Śląskie, przekazanym innemu podmiotowi, wymagana jest zgoda tego podmiotu na realizację projektu. Brak takiej zgody powoduje brak formalny zgłoszenia propozycji projektu i w takiej sytuacji zgłoszenie propozycji projektu podlega odrzuceniu.

Powołana przez Burmistrza Stronia Śląskiego Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego do dnia 2 września 2016 r. dokona weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym oraz możliwości ich realizacji, w tym możliwości pokrycia kosztów, które realizacja projektu będzie generowała w latach przyszłych.

Spośród zgłoszonych projektów spełniających ustalone przez Radę Miejską wymagania, stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, w drodze konsultacji społecznych, poprzez głosowanie, wybiorą projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku – w sprawie tej będą opublikowane dodatkowe informacje w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie znajdują się na stronie internetowej: http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem http://www.stronie.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Olszewski – Sekretarz Gminy Stronie Śląskie, tel. 74 8 11 77 51, e-mail: sekretarz@stronie.pl

Budżet Obywatelski zrealizujemy zgodnie z propozycjami i wolą mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Serdecznie zapraszam wszystkich stałych, pełnoletnich mieszkańców oraz organizacje społeczne z terenu Gminy Stronie Śląskie do składania propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2017 rok

Od  6 czerwca do 29 lipca 2016 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Składanie propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok 2017

Od 22 sierpnia do 2 września 2016 r.

Weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Stronia Śląskiego list do konsultacji

Od 12 września do 7 października 2016 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Głosowanie mieszkańców w konsultacjach dotyczących wyboru do realizacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2017 r.

Do 21 października 2016 r.

Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

1. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2017.
2. Formularz do zgłaszania propozycji projektów.
3. Karta do głosowania.
4. Hamronogram konsultacji społecznych.