Nowe zasady dowozu wody w sytuacjach nadzwyczajnych

ZARZĄDZENIE NR 250/16 
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 4 lutego 2016 r.


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wykonanie usługi w postaci dowozu w sytuacjach
nadzwyczajnych wody do celów gospodarczych do obiektów zbiorowego zakwaterowania położonych na
terenie Gminy Stronie Śląskie.


   Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r.,poz. 1515 ze zmianami),
Burmistrz Stronia Śląskiego zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Ustalam wysokość opłaty za wykonanie usługi w postaci dowozu w sytuacjach nadzwyczajnych wody do celów gospodarczych do obiektów zbiorowego zakwaterowania położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, w skład, której wchodzą następujące składowe:
1) opłata za jedną roboczogodzinę pracy sprzętu wraz z obsługą - 100 PLN brutto,
2) opłata za jeden kilometr dojazdu do miejsca, w którym ma być wykonywana usługa - 3 PLN brutto.
2. Po wykonaniu usługi, Zamawiający potwierdza jej wykonanie oraz wysokość naliczonej opłaty na podstawie składowych opłaty wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 podpisując formularz pn. "Zamówienie na wykonanie usługi w postaci dowozu wody do celów gospodarczych" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Opłata będzie regulowana na podstawie wystawionej przez Gminę Stronie Śląskie faktury VAT, po wykonaniu usługi.
§ 2. Opłata za dostarczoną wodę do Zamawiającego będzie regulowana po wykonaniu usługi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Strachocinie 39, 57-550 Stronie Śląskie, na podstawie aktualnie obowiązujących taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 3. Wszelkie zgłoszenia na wykonanie usługi w postaci dowozu w sytuacjach nadzwyczajnych wody do celów gospodarczych zgłaszane będą do Komendanta Miejsko-Gminnego Odziału Związku OSP RP w Stroniu Śląskim, pod nr telefonu 795 987 998.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Miejsko-Gminnego Odziału Związku OSP RP w Stroniu Śląskim.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                    Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz

11.02.2016
powrót