OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO O NABORZE DO RADY SENIORÓW GMINY STRONIE ŚLĄSKIE II KADENCJI 2024-2028

 

 1. Rada Seniorów, powołana Uchwałą nr VI/29/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2019 r., poz.1757), reprezentuje potrzeby i interesy osób starszych, które mieszkają na terenie Miasta i Gminy Stronie Śląskie. Rada zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
 2. Rada Seniorów składa się z 7 osób starszych, które mieszkają na terenie Gminy Stronie Śląskie.
  Osobą starszą jest osoba, która ukończyła 60 lat. Kadencja Rady trwa 5 lat.
 3. Kandydatem na członka Rady może zostać:
 • przedstawiciel osób starszych posiadający poparcie co najmniej 15 osób starszych;
 • przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych.
 1. Osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy Stronie Śląskie może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Udzielenie poparcia przez tę sama osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady, będzie skutkować unieważnieniem głosu poparcia. Poparcie jest udzielane przez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Podmiot udzielający poparcia kandydatowi do Rady może zgłosić swojego kandydata spośród swoich członków lub innych mieszkańców Gminy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wyboru tego dokonuje uprawniony organ podmiotu działającego na rzecz osób starszych, w oparciu o funkcjonujące u niego regulacje.
 3. Nabór kandydatów prowadzony będzie w terminie od dnia 20 maja 2024 r. do dnia 21 czerwca 2024 r.
 4. Formularz zgłoszeniowy wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady (załącznik nr 3) należy składać  w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Nabór do Rady Seniorów Gminy Stronie Śląskie” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim parter pok. nr 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub pocztą na adres Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie (decyduje data wpływu).
 5. Formularze zgłoszeniowe można pobrać na stronie BIP Gminy Stronie Śląskie (bip.stronie.pl, menu przedmiotowe, zakładka „Rada Seniorów”, „Rada Seniorów – II kadencja”;  ) lub w Urzędzie Miejskim Stronia Śląskiego, ul. Kościuszki 55, pokój nr 29 (II p.)

Burmistrz Stronia Śląskiego

Dariusz Chromiec

(-)

Załączniki:
DOCXZałącznik nr 1 do Statutu Zgłoszenie kandydata przez podmiot.docx (16,34KB)

DOCXZałącznik nr 2 do Statutu Zgłoszenie przedstawiciela osób starszych.docx (16,38KB)

DOCXZałącznik nr 3 do Statutu zgoda na kandydowanie.docx (15,12KB)