Program "Ciepłe mieszkanie" II nabór

cieple mieszkanie.png

Gmina Stronie Śląskie zamierza przystąpić do programu „Ciepłe Mieszkanie” w II naborze, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w powyższym zakresie.

W związku z tym, przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację uczestnictwa w programie. Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

DOCXDeklaracja_Ciepłe mieszkanie1.docx (191,01KB)

Wypełnioną deklarację należy złożyć do  5 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miasta , ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie w Biurze Obsługi Klienta. Można też przesłać ją na adres mailowy: gmina@stronie.pl

Wypełnienia deklaracja nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania.

Realizacja inwestycji będzie mogła dopiero nastąpić po podpisaniu umowy z Gminą Stronie Śląskie.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców, Gmina Stronie Śląskie zdecyduje o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Stronie Śląskie.

 

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może skorzystać?

Beneficjentem końcowym jest:

  • osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
  • prawa własności,
  • ograniczonego prawa rzeczowego,
  • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Stronie Śląskie (lokal komunalny), znajdującego się w budynku w którym wszystkie lokale nie są komunalne,
  • wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.
  • nieruchomość znajduje się na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Wysokość dofinansowania 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest
od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym.

I. Część 1) podstawowy poziom dofinansowania – do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 000 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł. (na podstawie PIT wnioskodawcy).

II. Część 2) podwyższony poziom dofinansowania - do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29 500 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Stronie Śląskie, nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

III. Część 3) najwyższy poziom dofinansowania – do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 43 900 zł.

Dotyczy właścicieli lokali mieszkalnych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Stronie Śląskie nie przekracza kwoty: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

IV. Część 4) Dla Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych

Dotyczy wspólnot mieszkaniowych które składają się od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Część ta obejmuje następujące rodzaje przedsięwzięć dotyczących wymianę wspólnego nieefektywnego źródła ciepła na wspólne efektywne źródło ciepła obejmujące 100% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego lub indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła:

  1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350 000 zł. Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym, dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu).
  1. Przedsięwzięcie określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 360 000 zł (375 000 zł – wyłącznie w przypadku zakupu pompy ciepła)
  2. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła - do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000 zł, a obejmujące:

Więcej informacji:  https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/