ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2024

Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności do konsultacji projektu  Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Konsultacje prowadzone będą w terminie: 20.09.2023 r. – 13.10.2023 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2024 rok?

Projekt uchwały został:

1.      opublikowany  na  stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.stronie.pl), zakładka Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne);

2.      opublikowany na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia);

3.      Wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, (tablica ogłoszeń);

4.      przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych.

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy  na 2024 rok?

Uwagi (wypełniony druk ankiety konsultacyjnej) należy składać w terminie od 20 września do 13 października 2023r. w jeden z wymienionych sposobów:

1.      osobiście w godzinach: 7:30-15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, z dopiskiem na kopercie – „Konsultacje Programu współpracy 2024”

2.      za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie z dopiskiem na kopercie: Konsultacje Programu współpracy 2024” (liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego)

3.      drogą elektroniczną na adres:

4.      drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektroniczny skrzynki podawczej urzędu.

Załączniki:

PDFZB nr 952 z 13.09.2023 r.pdf (526,67KB)

DOCANKIETA KONSULTACYJNA.doc (38,00KB)

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” znajduje się pod linkiem: https://bip.stronie.pl/543/190/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-gminy-stronie-slaskie-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2024.html