KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWCYH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWCYH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.) Gmina Stronie Śląskie od dnia 1 stycznia 2023 roku posiada ustawowy obowiązek przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb), a także przydomowych oczyszczalni ścieków co najmniej raz na dwa lata. 

Stosownie do zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego nr 937/23 z dnia 8 sierpnia, na terenie Gminy Stronie Śląskie, w okresie od 01 września 2023 do 31 marca 2024 przeprowadzona zostanie kontrola nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zgodnie z przygotowanym planem kontroli dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim w zakładce: samorząd / dla mieszkańca / gospodarka odpadami / nieczystości ciekłe https://stronie.pl/5078/428/nieczystosci-ciekle.html

Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości w celu:

  • sprawdzenia zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stronie Śląskie,
  • okazania dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowej oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych (rachunki, faktury, paragony),
  • sprawdzenia częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni  ścieków oraz ilości odebranych nieczystości.

Z uwagi na powyższe sporządzony zostanie protokół kontroli, który zostanie podpisany przez osobę kontrolującą oraz kontrolowanego. Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie.

Przypominamy, że usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych bytowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Informujemy również, że właściciele, którzy nie złożyli do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, proszeni są o to niezwłocznie.

Szczegółowych informacji udziela biuro Referatu Finansów i Podatków, pokój nr 14, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie lub pod numerem telefonu (74) 811 77 28.