Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"


CiepleMieszkanie-logo-bez-tla-13.png

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego[1] znajdujących się w budynkach wielorodzinnych[2] na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Gmina Stronie Śląskie ogłasza, iż od dnia 16 kwietnia 2024 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Stronie Śląskie. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie  przedsięwzięcia z Gminą Stronie Śląskie, termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać 31.12.2024r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla kogo dofinansowanie ?

1. Dla Beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł[3], posiadający tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizacja będąca przedmiotem dofinasowania:

a)  stanowiącym podstawę do obliczenia podatku, wskazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych

b) ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączeniu do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości

opłacanego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym oświadczeniu ministra,

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1h przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie uchwały o podatku rolnym, obowiązujący na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym o osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art.  3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych w lit. a), d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć 120 000,00zł

Intensywność dofinasowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 16 500,00zł na jeden lokal mieszkalny.

2.  Dla Beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego dofinasowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinasowania, które łącznie spełnia następujące warunki:

a)posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekroczy kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny dochód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny dochód wskazany w zaświadczeniu o którym mowa w pkt 1 lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność  dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 27 500,00zł na jeden lokal mieszkalny.

3. Dla Beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania :

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Wnioskodawcy, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za rok kalendarzowy za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 41 000,00zł na jeden lokal mieszkalny.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie ?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego !

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompy ciepła powietrze / woda lub pompy ciepła powietrze / powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Nie jest możliwe otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być faktycznie nowe, dopuszczone do obrotu w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklarację zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawnienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

Najczęściej zadawane pytania: Ciepłe mieszkanie - Pytania i odpowiedzi

Gdzie składać wnioski?

Wnioski będą przyjmowane w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, pok. nr 15, Biuro Obsługi Klienta

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w gminie Stronie Śląskie.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru:

Tel. 74 811 77 41

e-mai;

 

[1] Przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

[2] Przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb programu, należy rozumieć budynek mieszkalny w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

[3] Brany jest pod uwagę tylko dochód Wnioskodawcy a nie w przeliczeniu na członka gosp. Domowego.

Załączniki:

PDFZarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.pdf (276,73KB)
PDF1 ogłoszenie o naborze.pdf (228,84KB)
PDF2 Program-Priorytetowy-Ciepłe Mieszkanie.pdf (691,85KB)
PDF3 Wymagania techniczne koszty kwalifikowalne.pdf (517,69KB)
PDF4 regulamin konkursu.pdf (208,02KB)
PDF5 lista sprawdzająca.pdf (208,61KB)
PDF6 wzor wniosku o dofinansowanie.pdf (405,76KB)
DOCX6 wzor wniosku o dofinansowanie.docx (274,27KB)
PDF7 instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.pdf (295,47KB)
PDF8 zgoda współwłaścicieli.pdf (152,01KB)
PDF9 zgoda współmałżonka.pdf (150,84KB)
PDF10 wzór pełnomocnictwa.pdf (219,39KB)
PDF11 wzór umowa.pdf (250,85KB)
PDF12 załącznik nr 2 do umowy.pdf (599,68KB)
PDF13 klauzula informacyjna gminy.pdf (138,96KB)
PDF14 Zestawienie_dokumentow.pdf (159,75KB)
XLS14 Zestawienie_dokumentow.xls (114,50KB)
PDF15 Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność.pdf (219,29KB)
PDF16 protokół odbioru.pdf (207,22KB)
DOCX17 wniosek o płatność.docx (149,22KB)
PDF17 wniosek o płatność.pdf (332,54KB)