Budżet Obywatelski na 2016 rok

RUSZA I EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

 

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW

 GMINY STRONIE ŚLĄSKIE DO SKŁADANIA PROJEKTÓW DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - TERMIN ZGŁASZANIA PROJEKTÓW:

OD 3 SIERPNIA 2015 R. DO 11 WRZEŚNIA 2015 R.

 

W dniu 27 kwietnia 2015 r. Rada Miejska Stronia Śląskiego, na wniosek Burmistrza Stronia Śląskiego, zdecydowała o ustanowieniu Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok oraz określiła sposób zgłaszania projektów do tego budżetu i zasady wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, poprzez  konsultacje społeczne.

Budżet Obywatelski na 2016 rok stanowi kwota 100 000,00 zł. Zgłaszany do realizacji pojedynczy projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł i  przedsięwzięcie musi należeć do zadań własnych Gminy Stronie Śląskie. Z kwoty Budżetu Obywatelskiego wynoszącej 100 000,00 zł, 80 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenie miasta Stronie Śląskie, natomiast 20 000 zł przeznacza się na projekty zlokalizowane na terenach wiejskich Gminy Stronie Śląskie.

Propozycje projektów inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie (pojedyncze osoby lub grupa mieszkańców za pośrednictwem swojego przedstawiciela) oraz organizacje społeczne mające siedzibę na terenie  Gminy Stronie Śląskie.

Zgłaszane projekty mogą obejmować cały teren Gminy Stronie Śląskie, część gminy, poszczególne miejscowości, sołectwa, miasto Stronie Śląskie, osiedla, ulice, itp.

Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego należy składać w formie pisemnej od dnia 3 sierpnia 2015 r. do 11 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) w godzinach pracy urzędu, na formularzu ustalonym przez Radę Miejską dostępnym w Urzędzie Miejskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem: http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem http://www.stronie.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

W celu skutecznego zgłoszenia projektu do Budżetu Obywatelskiego osoby zgłaszające zadanie powinny złożyć pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji o autorach poszczególnych projektów.

Powołana przez Burmistrza Stronia Śląskiego Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego do dnia 21 września 2015 r. dokona weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym oraz możliwości ich realizacji, w tym możliwości pokrycia kosztów, które realizacja projektu będzie generowała w latach przyszłych.

Spośród zgłoszonych projektów spełniających ustalone przez Radę Miejską wymagania stali, pełnoletni mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, w drodze konsultacji społecznych, poprzez głosowanie, wybiorą projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku – w sprawie tej będą opublikowane dodatkowe informacje w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie znajdują się na stronie internetowej: http://bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim pod adresem http://www.stronie.pl w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI.

Dodatkowych informacji udziela:

  1. Pani Grażyna Konopka – Skarbnik Gminy Stronie Śląskie, tel. 74 8 11 77 16, e-mail: skarbnik@stronie.pl,
  2. Pan Tomasz Olszewski – Sekretarz Gminy Stronie Śląskie, tel. 74 8 11 77 51, e-mail: sekretarz@stronie.pl

Budżet Obywatelski zrealizujemy zgodnie z propozycjami i wolą mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Serdecznie zapraszam wszystkich stałych, pełnoletnich mieszkańców oraz organizacje społeczne z terenu Gminy Stronie Śląskie do składania propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

Harmonogram konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2016 rok

Od  3  sierpnia do  11 września 2015 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Składanie propozycji projektów - zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na rok 2016

Od 14 września do 21 września 2015 r.

Weryfikacja propozycji projektów pod względem formalno-prawnym, możliwości ich realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie gminy na kolejne lata środków na pokrycie ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego oraz zatwierdzenie przez Burmistrza Stronia Śląskiego list do konsultacji

Od 22 września do 16 października 2015 r. w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim

Głosowanie mieszkańców w konsultacjach dotyczących wyboru do realizacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie na 2016 r.

Do 26 października 2015 r.

Ustalenie i ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

1. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2016.

2. Formularz do zgłaszania propozycji projektów.

3. Karta do głosowania.

4. Harmonogram konsultacji społecznych.