Sprawdź, do kogo zgłosić się w sprawie odśnieżania lub remontu drogi

Drogi na terenie Gminy Stronie Śląskie, jeśli nie znajdują się w obrębie terenu prywatnego, zarządzane są przez jeden z trzech podmiotów. Sprawdź, do kogo zgłosić się w sprawie odśnieżania lub remontu drogi.

1. DROGI WOJEWÓDZKIE
392 (Kłodzko-Stronie Śląskie - Sienna),

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

Tel. 71 39 17 100, 101, 102

Dyspozytura :

tel. 74 814 65 97,

www.dsdik.wroc.pl


2. DROGI POWIATOWE

1. 3229D Stronie Śląskie – Bielice

2. 3254D Stronie Śląskie – Młynowiec

3. 3255D Bolesławów – Kamienica

4. 3256S Stara Morawa -  Kletno

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku

ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko

tel. 74 868 01 80

Zarząd Dróg Powiatowych Obwód Drogowy nr 2 – Bystrzyca Kłodzk

tel. 74 811 19 23,

www.zdp.bip.klodzko.pl


3. DROGI GMINNE  
 

1.Bielice, Nowy Gierałtów – sołectwo Nowy Gierałtów,

2. Stary Gierałtów – sołectwo Stary Gierałtów,

3. Bolesławów, Nowa Morawa – sołectwo Bolesławów,

4. Goszów, Młynowiec – sołectwo Goszów,

5. Janowa Góra, Sienna, Stronie Wieś – sołectwo Stronie Wieś,

6. Kamienica – sołectwo Kamienica,

7. Stara Morawa – sołectwo Stara Morawa,

8. Kletno – sołectwo Kletno,

9. Stronie Śląskie Miasto, Strachocin, część Goszowa oraz doga gminna nr 119927D oraz 119928D  do granicy państwa Nowa Morawa   - Zakład Komunalny Pan Janusz Lignarski

W pierwszej kolejności konieczność odśnieżenia drogi gminnej należy zgłosić sołtysom:


1. Dariusz Data,  Kletno 30, tel. 697 364 544
2. Jan Kluza, Goszów 23, tel. 607 245 253
3. Monika Kardynał-Makselan, Bolesławów 22, tel. 516 391 952
4. Agnieszka Gawron, Stary Gierałtów 29, tel. 533 270 367
5. Krystyna Brzezicka, Strachocin 48/1, tel. 691 816 479
6. Marzena Stołypko, Stara Morawa 9, tel. 784 907 123
7. Zbigniew Draus, Nowy Gierałtów 20, tel. 74 814 29 63
8. Czesława Piechnik, Stronie Wieś 48, tel. 663 388 392
9. Irena Foremnik, Kamienica 13, tel. 695 582 852


W przypadku braku kontaktu z sołtysem, prosimy o kontakt z :

Referatem Gospodarki Przestrzennej
Budynek Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 55

Kierownik Referatu
Lech Sadowski
tel. 74 811 77 14
pok. nr 8

Specjalista ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Bugajski     
tel. 74 811 77 20        
pok. nr 84. DROGI KRAJOWE
Poza terenem Gminy Stronie Śląskie znajduje się także droga krajowa nr 8, od przejścia granicznego Kudowa Zdrój – Budzisk.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00 - 874 Warszawa
tel. 22 375 88 88
informacja drogowa 19 111
www.gddkia.gov.plObowiązki właściciela nieruchomości wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zmianami) zgodnie z art. 5 ust. 1 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

pkt. 4

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

03.02.2023
powrót