Gmina Stronie Śląskie realizuje projekt finansowany w 2022 roku ze środków Ministra Cyfryzacji pt: „Cyfrowy Klub Seniora w Gminie Stronie Śląskie”.

W związku z postępujacym trendem starzenia się społeczeństwa, a co za tym idzie wykluczeniem cyfrowym  osób starszych, poczucie izolacji i wykluczenia wśród tej grupy społecznej jest największe.  W dzisiejszym świecie bardzo trudno funkcjonować bez choćby podstawowej wiedzy w dziedzinie technologii cyfrowych. Cyfryzacja obejmuje już niemal każdą dziedzinę naszego życia, wiec projekt ten będzie służył nabyciu praktycznych umiejętności poruszania się w wirtualnym świecie cyfrowym, a tym samym pozwoli cieszyć się seniorom dobrodziejstwem internetu.    

Kwota dotacji celowej przyznanej w 2022 roku wyniosła 15.000,00 ( słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Zakupiono 5 laptopów za kwotę 14.999,85 złotych ( czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 85/100) na wyposażenie Klubu Senior+ w Strachocinie 4a.

Udział w projekcie przyczyni się do minimalizowania wykluczenia cyfrowego naszych seniorów i wzmocni poczucie nadążania za cyfrowym światem oraz niezależność. Dzięki zdobytym umiejętnościom seniorzy zyskają więcej samodzielności w codziennym życiu. Efektem projektu będzie włączenie seniorów w budowanie społeczeństwa informacyjnego, rozwój i upowszechnianie kompetencji cyfrowych oraz umiejetność korzystania z IT.

Realizacja projektu pozwoli Seniorom w bezpieczny i świadomy sposób korzystając z internetu,
a tym samym załatwiać on-line sprawy urzędowe, mieć ze sobą bliski kontakt, korzystać
z bankowości elektronicznej, usług medycznych  oraz robić zakupy w sieci bez konieczności pokonywania znacznych odległości, stania w kolejkach czy konieczności wyjazdu w celu załatwienia spraw urzędowych. Seniorzy nie będą czuć się wykluczeni cyfrowo tak lokalnie jak
i globalnie.     

Szkolenia dotyczące nabycia, utrwalenia, podnoszenia kompetencji cyfrowych odbywać się będzie metodą bazującą na aktywności seniorów jako uczestników, poprzez wykorzystanie nowo nabytej wiedzy w praktyce, dzieleniem się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi. Program szkoleń obejmuje m.in. obsługę poczty elektronicznej, bankowość elektroniczną, umiejętność serfowania po Internecie, załatwianie spraw urzędowych on-line oraz innych rozwijających się e-usług.