Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2023 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku.

Więcej szczegółów: https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/odnowa-dolnoslaskiej-wsi/

Termin naboru: od 23 stycznia do 10 lutego 2023 roku

Wnioski należy składać:

- osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Obszarów Wiejskich, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12 – 14, 50 - 411 Wrocław (na kopercie należy umieścić dopisek z nazwą konkursu, tj. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”),

- za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP: (/UMWD_WROCLAW/skrytkaESP).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic
i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.

Logo_OWD_kolor_76.jpeg

19.01.2023
powrót