LXII Sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego - 30 grudnia 2022, godz. 9:00

LXII Sesja w dniu 30 grudnia 2022, godz. 09:00

Transmisja "na żywo"    https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/493/rada-miejska-stronia-slaskiego.htm

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z LX i LXI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2023 – 2035 – projekt nr 1.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2023 rok – projekt nr 2.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2022 –projekt nr 3.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr XIX studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym studium symbolem "US.MTU" 0 – projekt nr 4.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Sienna i Stronie Lasy – projekt nr 5.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Powiatu Kłodzkiego – projekt nr 6.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 7.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stronie Śląskie (obręb Stronie Wieś) na Stronie Wieś, położonej w Gminie Stronie Śląskiej, w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim – projekt nr 8.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – projekt nr 9.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i zespole szkół, prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie – projekt nr 10.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na I półrocze 2023 roku – projekt nr 11.

15. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami.

16. Interpelacje radnych.

17. Zapytania i wolne wnioski.

18. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.

19. Zakończenie LXII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

 

30.12.2022
powrót