OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Stronie Śląskie

Adres: ul. Kościuszki  55, 57-550 Stronie Śląskie

2. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia:

Organizator przewiduje dokonać wyboru operatora w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 3 oraz  art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), w sytuacji, w której nie uda się w takim postępowaniu wyłonić wykonawcy z uwagi na zmiany wartości zamówienia wyłoni operatora w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

1) Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy na liniach o charakterze użyteczności publicznej.

2) Określenie linii komunikacyjnych:

Regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Stronie Śląskie na niżej wymienionej liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Przebieg linii komunikacyjnej:

1.    Stronie Śląskie – Bielice przez Goszów, Stary i Nowy Gierałtów,

2.    Stronie Śląskie – Kletno przez Starą Morawę, Bolesławów,

3.    Stronie Śląskie - Sienna   

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia: 01.01. 2024r.

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 12 miesięcy

6. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

1) Biuletyn informacji Publicznej,
2) Tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim,
3) Strona internetowa organizatora