Zmiany ustaw o aktach stanu cywilnego, dowodach osobistych oraz ewidencji ludności

Zmiany ustaw o aktach stanu cywilnego, dowodach osobistych
oraz ewidencji ludności

1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.
Najważniejsze zmiany to:

Rejestracja stanu cywilnego 

Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Odpisy aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w Stroniu Śląskim będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie miasta i gminy Stronie Śląskie.

Odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Np.: urodzenie zarejestrowano w USC w Szczecinie, odpis aktu urodzenia pobrać można w Stroniu Śląskim lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w Stroniu Śląskim, odpis aktu małżeństwa pobrać można w USC w Szczecinie i każdym innym USC.

Będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP (dla posiadaczy podpisu elektronicznego).

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego (wiązać się to będzie z dodatkową odpłatnością). Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.

Dowody osobiste:

  1. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
  2. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną (wymagany podpis elektroniczny) Obywatel odwiedzi Urząd Miejski w Stroniu Śląskim wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości,
  3. w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
  4. możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną  (wymagany podpis elektroniczny),
  5. ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,
  6. obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,
  7. brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,
  8. prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.

Ewidencja ludności:

  1. możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,
  2. możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.

Uwaga! Nowe rozwiązania, mimo że docelowo mają być dla klientów korzystne, to w pierwszym okresie po wprowadzeniu nowych zasad czas załatwiania spraw może się wydłużyć.

Utrudnienia, jakie mogą wystąpić po 1 marca 2015 r. w czasie obsługi klientów w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego mają związek z tworzonym przez MSW od kilku lat systemem opartym na budowie centralnych rejestrów, aplikacja informatyczna, która wspierać będzie System Rejestrów Państwowych obarczona jest wadami i nadal modyfikowana.

Ponadto w USC w Stroniu Śląskim może nawet nastąpić konieczność zastosowania procedury awaryjnej, tj. pracy w dotychczasowej aplikacji. Wtedy zameldowanie noworodka lub nadanie numeru PESEL nie będzie możliwe do sfinalizowania podczas jednej wizyty w urzędzie. Aby otrzymać odpis aktu stanu cywilnego znajdującego się w rejestrach poza Stroniem Śląskim, wymagane będzie, zgodnie z ustawą, kilka dni, potrzebnych na wprowadzenie do centralnego rejestru stanu cywilnego aktu, przez właściwy urząd stanu cywilnego. Ostatecznie o sprawności działania nowego systemu zadecyduje realne działanie.

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że nie zaniedbujemy staranności dla najlepszej realizacji nowych zadań leżących po stronie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Więcej informacji w Urzędzie Stanu Cywilnego, Biuro Ewidencji Lidności i Dowodów Osobistych, pod nr telefonu 74 811 77 31. 

26.02.2015
powrót