Możliwość stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą, dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych

UWAGA!!!

możliwość objęcia uprawnieniem do stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą w przypadku zewnętrznego dostawcy ciepła oraz możliwość uzyskania dodatku energetycznego dla tzw. podmiotów wrażliwych

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Treść ustawy https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2022/pozycja/1967

Przepisy ustawy mają na celu wdrożenie działań ochronnych polegających na ograniczeniu wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody nie tylko dla gospodarstw domowych, lecz także dla szeroko rozumianych instytucji użyteczności publicznej, określanych jako „podmioty wrażliwe” - szczegółowo wymienione w art.4 ust. 1 pkt 4 ww ustawy, m.in.:

 • udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • podmioty systemu oświaty;
 • żłobki lub kluby dziecięce,
 • kościoły lub inne związkiem wyznaniowe;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
 • rodzinne domy pomocy i mieszkania chronione;
 • kluby integracji społecznej;
 • warsztaty terapii zajęciowej;
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego;
 • spółdzielnie socjalne.

Ustawa przewiduje dwa rodzaje działań ochronnych:

 • stosowanie średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (w przypadku zewnętrznego dostawcy ciepła)  dla wspólnot mieszkaniowych i  innych podmiotów, które są zobowiązane lub uprawnione do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych, podmiotów wrażliwych;
 • dodatek dla podmiotów wrażliwych (w przypadku posiadania własnego źródła ciepła).

Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą (art. 4 i 6 ustawy):

 • stosuje się ją w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.;
 • stosowana jest w przypadku dostaw ciepła (energii cieplnej) od zewnętrznego dostawcy;
 • objęcie uprawnieniem do stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła jest warunkowane złożeniem dostawcy ciepła oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 przedmiotowej dla sprawy ustawy w celu jak najszybszego objęcia podmiotu ochroną, złożenie oświadczenia powinno nastąpić w ciągu 21 dni od dnia nabycia uprawnienia do stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą, czyli od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 20 września 2022 r.). Termin upływa 11 października 2022 r.;
 • złożenie oświadczenia po wskazanym powyżej terminie, powoduje objęcie stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie

Dodatek dla podmiotów wrażliwych (art. 26 ustawy)

 • stosowany wobec jednostek, które ponoszą koszty zakupu: węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 • główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
 • Dodatek jest przyznawany na to główne źródło ciepła, które w przypadku podmiotów wrażliwych – zostało uruchomione przed 30 czerwca 2022 r. a deklaracja została złożona przed dniem 20 września 2022 r.
 • obowiązek złożenia wniosku o przyznanie dodatku do dnia 30 listopada 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania). Na terenie Gminy Stronie Śląskie  - wnioski o dodatki energetyczne podmiotów wrażliwych składa się do Urzędu Miejskiego  w Stroniu Śląskim (według zasad określonych w art. 26 ust. 9 ustawy).

Od dnia 27 października obowiązuje nowy wzór wniosku do pobrania:  PDFWzór nowego wniosku o dodatek energtyczny podmioty wrazliwe od 25 października.pdf (244,69KB)
Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla tzw. podmiotów wrażliwych do pobrania:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-niebedacych-gospodarstwami-domowymi-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1975) – zawierające wzory oświadczeń  do pobrania:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001975

PDFzał. nr 1 oświadczenie współnoty, spółdzielnie.pdf (327,40KB)

PDFzał. nr 2 oświadczenie dla podmiotów wrażliwych.pdf (335,71KB)

 

 

 

07.10.2022
powrót