Informacja - wypłata dodatku węglowego

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że  w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym na terenie Gminy Stronie Śląskie jednostką organizacyjną prowadzącą postępowania w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

  • Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim lub w wersji elektronicznej.

Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego  składa się  w  terminie do dnia 30.11.2022 r.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

  • Szczegółowe informacje w sprawie składania wniosków dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz warunków przyznania dodatku węglowego można uzyskać pod numerem  telefonu 74 814 14 24.

 

Dariusz Chromiec

Burmistrz Stronia Śląskiego

 

17.08.2022
powrót