UWAGA! Zmiany od 1 lipca 2022 r. w obowiązujących przepisach o pomocy obywatelom Ukrainy

    Informuje się, że od 1 lipca 2022 r. obowiązują przepisy  ustawy  z dnia  8 czerwca 2022 r. o zmianie  ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383), a od 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r, poz. 1336).

  •  W art. 13 po ust. 1d dopisuje się ust. 1e i 1f w brzmieniu: „1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie  miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
  •  1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpatrzenia”  oraz
  • art. 8 ust. 2: wniosek o świadczenie  pieniężne, obejmujący okres,  w którym zapewniono zakwaterowanie i  wyżywienie obywatelom Ukrainy do dnia 1 lipca 2022 składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.