Zachęcamy do uczestnictwa w ANKIECIE (AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym)

W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski jest realizowane badanie koniunktury w rolnictwie (AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym).

Bez tytułu.png

Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku (w styczniu  i lipcu), a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego.

Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne.

Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. 

 

  • Aktualne informacje o badaniu znajdują się na witrynie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://stat.gov.pl

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!

22.07.2022
powrót