Trwa weryfikacja danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż pracownicy Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim przystępują do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach „śmieciowych” pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji wynika, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Osoby deklarujące zaniżoną ilość osób, przerzucają te opłaty na innych mieszkańców, co w konsekwencji ma bezpośredni wpływ na wysokość stawki za odbiór odpadów komunalnych za osobę. Innymi słowy, te osoby, które rzetelnie deklarują ilość osób, w jakiejś części finansują tych, którzy składają deklaracje niezgodnie ze stanem faktycznym.

Prosimy, zatem mieszkańców Gminy Stronie Śląskie, którzy w  dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrót z zagranicy, akademików, urodzenia się dziecka), aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać  w miejscu  zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane
a także studenci przebywający obecnie na nieruchomości, którzy uczą się w zdalnie
z przyczyny pandemii koronawirusa
.

Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

  • dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+;
  • dokumenty przyjęcia dzieci do szkół, przedszkola i żłobka;
  • dokumenty meldunkowe;
  • dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków;
  • wywiad środowiskowy, inne.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach,  organ wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny
z rzeczywistością.

Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

22.02.2022
powrót