Nabór do służby Celno-Skarbowej

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów. Wykonują zadania wynikające z ustawy o grach hazardowych, związanych z udzielaniem koncesji i zezwoleń oraz rejestracją urządzeń. Rozpoznają, zapobiegają
i wykrywają przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa związane z przywozem i wywozem towarów ochrony dóbr kultury oraz własności intelektualnej, a także przestępstwa związane z wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami. Funkcjonariusze kontrolują ruch i transport drogowy oraz współpracują z organami celnymi innych państw.

Poszukujemy kandydatów do Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu na stanowisko specjalisty Służby Celno-Skarbowej

Miejsce pełnienia służby:

Wrocław - 20  etatów,

Legnica - 8 etatów,

Wałbrzych - 15  etatów,

Jelenia Góra - 5  etatów,

Zgorzelec - 10  etatów,

Polkowice - 2 etaty.

 

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która:

Wymagania niezbędne:

 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
 • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.

wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B
 • wykształcenie wyższe preferowane: administracyjne,  prawnicze, ekonomiczne lub techniczne

Jak aplikować:

Przygotuj niezbędne dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy, wg naszego wzoru,  
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby,
 • oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – wypełnij, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r.  

oraz dodatkowo:

 • oświadczenie dot. preferowanego miejsca pełnienia służby

Złóż dokumenty w formie papierowej (pocztą lub osobiście) na adres:

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 24,26

53-333 Wrocław

z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne do SCS nr 1/2022”

Termin składania dokumentów:   25.02.2022 r.

decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia oferty do urzędu

Co oferujemy:

 • służbę dającą poczucie stabilizacji zawodowej,
 • ścieżkę kariery zawodowej od aplikanta do inspektora,
 • uposażenie zasadnicze z dodatkiem za stopień od 3882,30 zł brutto,
 • dodatek za wysługę lat w wysokości od 2% do 25% uposażenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy,
 • inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków np. dodatek kontrolerski, dodatek za służbę w porze nocnej, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy,
 • nagrodę roczną, tzw. "trzynastkę",
 • nagrody jubileuszowe,
 • możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne (np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny,  zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i in.),
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Ważne informacje:

Etapy postępowania:

 • złożenie niezbędnych dokumentów,
 • test wiedzy,
 • test psychologiczny,
 • test sprawności fizycznej,
 • test kompetencyjny,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych
  w kwestionariuszu osobowym.

Warunki pracy:

 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej realizują zadania w obszarze właściwości miejscowej Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu (Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Zgorzelec, Polkowice),
 • po zakończonym postępowaniu  kwalifikacyjnym Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu określi miejsce pełnienia służby funkcjonariusza,
 • realizacja zadań służbowych na stanowiskach w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej związana jest z wykorzystaniem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego.

 

Pozostałe informacje:

 • istnieje możliwość zwiększenia liczby wolnych etatów w przypadku powstania wakatu w okresie od dnia ukazania się informacji do dnia poprzedzającego test wiedzy,
 • oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, bez wymaganych podpisów na kwestionariuszu oraz otrzymane po terminie) zostaną odrzucone,
 • dokumenty również mogą być złożone w postaci elektronicznej – po ich uprzednim podpisaniu
  i zeskanowaniu przesłane na adres e-mail:
 • nie możesz przystąpić do postępowania jeżeli w poprzednim postępowaniu z testu psychologicznego lub testu kompetencyjnego nie uzyskałaś(eś) wyniku pozytywnego, jeżeli od dnia przeprowadzenia tego testu do dnia, w którym upływa termin składania dokumentów w odpowiedzi na niniejszą Informację, nie upłynęło 12 m-cy,
 • jeżeli byłaś(eś) umieszczona(y) na liście kandydatów określonej w §17 ust. 6 rozporządzenia
  i ubiegasz się ponownie, w terminie 12 miesięcy od dnia zawiadomienia o wskazaniu na liście
  o przyjęcie do służby w Służbie Celno-Skarbowej w tej samej jednostce organizacyjnej KAS, to nie bierzesz udziału w etapach postępowania,
 • informację o kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego mogą być wysłane kandydatowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeśli kandydat uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres elektroniczny, na który zawiadomienie powinno być wysłane,
 • postępowanie kwalifikacyjne jest procesem długotrwałym i wiąże się z koniecznością stawiania się
  w miejscach i terminach wskazanych przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
 • dodatkowe informacje związane z postępowaniem kwalifikacyjnym uzyskasz pod nr tel.:
  71 365 26 97 (Andżelika Jadach)
  71 365 26 95 (Marta Kocemba)

podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Służbie Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1943); w związku z art. 153 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z  2021 r. poz. 422, ze zm.)

Plakat SCS.jpeg

07.02.2022
powrót