Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 80.000,00 zł

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 80.000,00 zł

 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości oferuje niskooprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób od 30 roku życia, pozostających bez pracy oraz zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. dolnośląskim

 

Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego

  • Maksymalna kwota pożyczki wynosi 80.000,00 zł
  • Okres spłaty do 84 miesięcy,
  • Okres karencji do 12 miesięcy,
  • Grupa docelowa: osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza osoby w wieku 50+, kobiety, osoby
    z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach,
  • Oprocentowanie stałe: 0,23 % (0,1 stopy redyskonta weksli NBP),
  • Brak innych opłat i prowizji,
  • Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym, poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz inne zaakceptowane przez PFP,
  • Cel finansowania: wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej.

 
Regulamin udzielania pożyczek oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej lub pod adresem:
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Oddział we Wrocławiu  ul. A. Ostrowskiego 7 pok. 142,  p. I

 

Bartłomiej Hrehorowicz – tel. 602 386 300

Monika Kuśnierz - tel. 602 183 723

 

http://www.pfp.com.pl

http://www.pfp.com.pl/pozyczki/mikropozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej

14.01.2022
powrót