Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2022 r.

Burmistrz Stronia Ślaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2022 r., zgodnie z zarządzeniem nr 607/21 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 07 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert mija 14.01.2021 r. o godz. 15.00. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "Oferta na otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2022 r." w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślaskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym zarządzeniu.

PDFZB nr 607 z 07.12.2021 r.pdf (1,52MB)

Oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. należy składać na podanym wzorze oferty, dostępnym na podanej stronie internetowej: http://stronie.pl/88/88/akty-prawne-dotyczace-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-wolontariatu.html

Jednocześnie informujemy o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2022 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.12.2021 r. do godz. 12.00. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

PDFOgłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowej.pdf (584,75KB)

PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (333,84KB)

Dnia 19.01.2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie.PDFProtokół z prac komisji konkursowej.pdf (559,24KB)

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia nr 633/22 Burmistrza Stronia Ślaskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. PDFZarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.pdf (605,55KB), rozdysponowano łącznie kwotę 120 000,00 zł.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. Uczniowski Klub Sportowy "Kryształ" Stronie Śląskie na realizację zadania pn. "Organizacja i udział w meczach piłki nożnej dla dzieci", kwota dotacji 11 000 zł.
2. Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie" na realizację zadania pn. "Upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w zakresie piłki nożnej snowboardu i weakboardingu", kwota dotacji 90 000,00 zł.
3. Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko - Gminne nr 23 w Stroniu Śląskim na realizację zadania pn. "Popularyzacja sportu wędkarskiego", kwota dotacji 3 500,00 zł.
4. Fundacja Veritas na realizację zadania pn. "Po STRONIE sportu - nordic walking dla każdego. Edycja II", kwota dotacji 2 500,00 zł.
5. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Czarna Góra" na realizację zadania pn. "Prowadzenie całorocznych zajęć sportowych ukierunkowanych na dyscypliny narciarstwa alpejskiego", kwota dotacji 13 000,00 zł.

 

16.12.2021
powrót