Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2022 r.

Burmistrz Stronia Ślaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2022 r., zgodnie z zarządzeniem nr 607/21 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 07 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert mija 14.01.2021 r. o godz. 15.00. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "Oferta na otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2022 r." w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślaskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym zarządzeniu.

PDFZB nr 607 z 07.12.2021 r.pdf

Oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. należy składać na podanym wzorze oferty, dostępnym na podanej stronie internetowej: http://stronie.pl/88/88/akty-prawne-dotyczace-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-wolontariatu.html

Jednocześnie informujemy o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2022 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.12.2021 r. do godz. 12.00. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

PDFOgłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowej.pdf

PDFZarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

 

16.12.2021
powrót