29.10.2021 r., godz. 10:00 Obrady XLI Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

Zapraszamy na transmisję  XLI sesji  Rady Miejskiej Stronia Sląskiego, początek obrad: godz. 10:00
* link to transmisji: https://www.youtube.com/channel/UCDsm0cxv_5fYvXSknwhgAUA

OBRADY.jpeg

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
 4. Ocena realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Stronie Śląskie za poprzedni rok szkolny 2020/2021 oraz analiza wyników nauczania w szkołach gminnych.
 5. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2021 r.
 6. Analiza oświadczeń majątkowych składanych za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2021 rok - projekt nr 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stronie Śląskie na lata 2021 –2031” – projekt nr 2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 na terenie Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 4.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna - Obręb Lasy - Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 5.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Stary Gierałtów w Gminie Stronie Śląskie na lata 2021-2030 – projekt nr 6.
 13. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIX/136/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 7.
 14. Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XX/146/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 8.
 15. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 16. Interpelacje radnych.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
 19. Zakończenie XLI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
29.10.2021
powrót