ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022

Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności do konsultacji projektu  „Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Konsultacje prowadzone będą w terminie: 26.10.2021 r. – 12.11.2021 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2022 rok?

Projekt uchwały został:

  1. opublikowany stronie internetowej BIP Stronie Śląskie http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument,iddok,3701,idmp,281,r,r;
  2. opublikowany na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia);
  3. Wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, (tablica ogłoszeń);
  4. przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych.

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy  na 2022 rok?

Uwagi (wypełniony druk ankiety konsultacyjnej) należy składać w terminie od 26 października do 12 listopada 2021r. w jeden z wymienionych sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 7:30-15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, z dopiskiem na kopercie – „Konsultacje Programu współpracy 2022”
  2. za pośrednictwem poczty na adres: (liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego)
  3. drogą elektroniczną na adres:
  4. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektroniczny skrzynki podawczej urzędu.

Uwaga!

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo  warto rozważyć udział w konsultacjach drogą mailową oraz przez e-PUAP.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji oraz mieszkańców.

ZARZĄDZENIE NR 574/21 BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO: PDFZB nr 574 z 19.10.2021 r-3.pdf (231,10KB)

ANKIETA: DOCANKIETA KONSULTACYJNA_2021.doc (38,00KB)

 

26.10.2021
powrót