Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - CEEB - nowy obowiązek właścicieli nieruchomości

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. W związku z tym, w CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1 MW.

Deklaracja będzie zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy 
  • adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby
  • adres nieruchomości
  • liczbę i rodzaje używanych źródeł ciepła i spalania paliw
  • przeznaczenie tych źródeł i wykorzystywane w nich paliwa

Składający deklaracje mogą podawać też nr telefonu i adres poczty elektronicznej, jeśli takie posiadają.

Deklaracje będzie można składać przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, na stronie https://zone.gunb.gov.pl/

Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, będą mogły złożyć ją w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim (w załączeniu formularze A i B). Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł
  • 12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą przewidzianą w tej ustawie.

1 lipca.png

Szczegóły i formularze w załącznikach poniżej:

Broszura informacyjna: PDFCEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców_-2.pdf

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A budynk ii lokale mieszkalne :PDFFormularz A - budynki i lokale mieszkalne.pdf

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz Bbudynki i lokale niemieszkalne: PDFFormularz B - budynki i lokale niemieszkalne.pdf

22.07.2021
powrót