Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza konkurs literacki „ZASZCZEPIENI – NATCHNIENI”

JESTEŚ ZASZCZEPIONY NA COVID - 19 NIE NIC STRACONEGO.......I ZASZCZEP SIĘ DO 1 SIERPNIA 2021 R_.jpeg

Regulamin konkursu literackiego na wiersz/rymowankę promującego szczepienia przeciw CODID-19 wśród mieszkańców Gminy Stronie Śląskie
pt. „Zaszczepieni -natchnieni”

KONKURS „ZASZCZEPIENI – NATCHNIENI”

Cele konkursu:

•           Zachęcenie do zaszczepienia przeciw COCID-19

•           Promowanie szczepień przeciw COVID-19

•           Gratyfikacja osób zaszczepionych przeciw COVID-19

•           Podniesienie świadomości związanej ze szczepieniami przeciw COVID-19 wśród mieszkańców
            gminy Stronie Śląskie

•           Wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców gminy Stronie Śląskie przeciw COVID-19

§ 1

Informacje ogólne:

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gmina Stronie Śląskie z siedzibą w Stroniu Śląskim przy
  ul. Kościuszki 55.
 2. Zadaniem uczestników jest ułożenie wiersza/rymowanki o tematyce związanej z profilaktyką
  szczepień przeciw COVID-19.
 3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 26 lipca 2021 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.
 5. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

§ 2

Zakres przedmiotowy konkursu:

 1. Wiersz/rymowanka może być dowolnej długości, ale mieścić się w ramach od 4 do 20 wersów.
 2. Konkurs organizowany jest w IV kategoriach wiekowych:

1) I kategoria: 12- 19 lat
2) II kategoria: 20-39 lat
3) III kategoria: 40-59 lat
4) IV kategoria: 60+

§ 3

Założenia konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Stronie Śląskie, od ukończonego 12 roku życia, zaszczepieni przeciw COVID-19, minimum jedną dawką.
 2. Autor może nadesłać maksymalnie jeden wiersz/rymowankę.
 3. Prace wykonane indywidualnie muszą być pracami autorskimi, wykonanymi samodzielnie przez uczestników, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego typu konkursach.

§ 4

Miejsce, termin i sposób składania prac konkursowych:

 1. Informacje dotyczące konkursu umieszczone będą na stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie i na Facebooku: Stronie Śląskie Gmina Aktywna z Natury oraz poprzez plakaty wywieszone na tablicach ogłoszeniowych.
 2. Do pracy należy dołączyć zgodę na udział w konkursie, podać następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, wiek (liczba ukończonych lat), datę urodzenia, adres mailowy (nieobowiązkowo), numer telefonu do kontaktu oraz oświadczenie o przyjęciu minimum I dawki szczepienia przeciw COVID-19.
 3. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie podpisuje rodzic/opiekun. Niewyrażenie zgody opiekunaprawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka będzie skutkowało wykluczeniem pracy z konkursu.
 4. Prace należy przesłać na e-mail : lub można złożyć w Urzędzie Miejskim
  w Stroniu Śląskim, w godz. 7:30 – 15:30 albo przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie (z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Zaszczepieni – natchnieni” w nieprzekraczalnym terminie od 12 do 26 lipca 2021r. do godz. 15:30 wraz ze zgodą na uczestnictwo. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

§ 5

Zasady wyboru :

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Komisja konkursowa nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu.
 3. Prace niezgodne z Regulaminem konkursu nie będą oceniane.
 4. Jeśli praca nie będzie spełniała wszystkich wymogów zawartych w regulaminie zgody na udział
  w konkursie, praca zostanie odrzucona.
 5. Organizatorowi przysługuje prawo do niewyłonienia laureatów.
 6. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu i nie podlegają odwołaniu.

§ 6

Zasady przyznawania nagród:

 1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłoni do 3 laureatów w każdej kategorii (o ile będą zgłoszenia w danej kategorii wiekowej) oraz może przyznać nagrodę główną spośród wszystkich prac i wyróżnić inne prace.
 2. W przypadku braku wystarczającej liczby prac konkursowych lub niskich ocen prac, komisja zastrzega możliwość niewyłonienia laureatów i nieprzyznania nagród w poszczególnych kategoriach lub nierozstrzygnięcia konkursu.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub mailowo.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 5. Treść prac (wraz z danymi autorów) może zostać zamieszczona na nośnikach informacyjnych gminy oraz w mediach, z którymi gmina współpracuje.
 6. Prace nie będą zwracane autorom.

§7

Nagrody

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe, vouchery oraz dyplomy, a autorzy  wyróżnionych prac otrzymają upominki promocyjne.

§ 8

Postanowienia końcowe:

 1. Zgłoszenie prac projektu jest równoznaczne z akceptowaniem niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora:
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: lub pod
  nr tel. l74 811 77 42
 4. Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu akceptuje przez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na formularzy zgody na udział w konkursie.
 5. We wszystkich sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie na każdym etapie konkursu.

 

Załącznik: Zgoda na udział w konkursie (wraz z klauzula informacyjną)

PDFZgoda na udział w konkursie.pdf (371,04KB)

09.07.2021
powrót