Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021

Zarząd Powiatu Kłodzkiego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2021r.

 1.Zamawiający:

Powiat Kłodzki

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

NIP: 8831680036
REGON: 890717898

2. Tryb udzielenia zamówienia:

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24

3. Okres realizacji zamówienia:

  SIERPIEŃ-GRUDZIEŃ 2021 r.

4. Miejsce realizacji zamówienia :

  - w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w oparciu o Powiatowy Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2021-2025, będący załącznikiem do uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr III/13/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.               w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2025 oraz zgodnie z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, stanowiących załącznik do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przyjętego uchwałą nr 6/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r.

6. Realizacja programu obejmuje :

-  zajęcia indywidualne- minimum 2 godziny z każdym uczestnikiem;

- zajęcia grupowe - 60 godzin - zajęcia grupowe  powinny być prowadzone w małych grupach, tj. do 15 osób.

Program może być realizowany w wersji 12 tygodni lub 22 tygodni.

7. Wymagania dotyczące prowadzącego program

Uprawnionymi do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych są osoby, których kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.

Osoby prowadzące odziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy są zobowiązane do:

- przeprowadzenia indywidualnej diagnozy osób biorących udział w programie ( diagnozy wstępnej i poszerzonej) poprzez zapoznanie się z sytuacją rodzinną i ekonomiczną osób zgłaszających się do programu oraz z rodzajem stosowanej przemocy, a także sporządzenie sprawozdania z powyższych czynności;

- podpisania z każdym uczestnikiem programu kontraktu o uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym;

-  prowadzenia list obecności z zajęć grupowych;

- przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu programu dotyczącego oceny programu przez uczestników;

- przekazania całej dokumentacji dotyczącej programu, po jego zakończeniu, do realizatora programu.

Osoby prowadzące program mają obowiązek uczestniczenia w superwizji.

Zamawiający preferuje realizację przedmiotu zamówienia przez parę Wykonawców (kobieta               i mężczyzna).

8. Wymagane dokumenty:

  1. CV

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19

  1. Oferta cenowa zleceniobiorcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za 1 jedną godzinę zegarową wykonania zadania
  2. Kserokopie następujących dokumentów:

- dyplomu ukończenia studiów,

- potwierdzających staż pracy, 

- poświadczających odbycie  szkoleń w wymaganej ilości godzin,

 9. Pożądane dokumenty:

  1. opis dotychczasowego doświadczenia w prowadzeniu programu  korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
  2. konspekt zajęć z uwzględnieniem ilości godzin zajęć grupowych i indywidualnych oraz zakres tematyczny programu i wstępny harmonogram zajęć.

10. Kryteria oceny ofert:

1) Oferty, które uzyskały pozytywna ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej wg. kryteriów:

  • cena – 40% (od 1 do 4 pkt.)
  • zawartość merytoryczna programu (założenia) i doświadczenie oferenta – 60% (od 1 do 6 pkt.)

Maksymalnie każda oferta może otrzymać 10 pkt. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów. Oferta pozostająca w sprzeczności                                  z wymaganiami przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym, w szczególności niekompletna lub zawierająca inne rozpoznane wady, zostaje odrzucona bez jej rozpatrywania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty. Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub unieważnienie postępowania.

 

11. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście w biurze Obsługi Klienta lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko z dopiskiem: „Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy                       w rodzinie w 2021 r.”

Termin składania ofert: do 20.07.2021 r. do godz. 15:00.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru na stronie internetowej Zamawiającego.

13. Zawarcie umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa  w ciągu 14 dni od dnia wyboru oferty. Na etapie zawarcia umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawia ostateczny program i harmonogram jego realizacji.

 

 

 

05.07.2021
powrót