14 czerwca 2021 - PRZETARGI na sprzedaż nieruchomości w miejscowości: Kamienica i Stary Gierałtów

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne, nieograniczone na sprzedaż  nieruchomości w Kamienicy i Starym Gierałtowie

Link do szczegółów ogłoszenia przetargów na sprzedaż działek budowlanych w Kamienicy i Starym Gierałtowie: http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument,iddok,3610,idmp,254,r,r

KAMIENICA

Mapa Kamienica 68_8 i 68_10.png

Kamienica.jpeg Kamienica 1.jpeg

STARY GIERAŁTÓW

274_4 mapa Stary Gierałtów.png

Stary Gierałtów.jpeg

 

WAŻNE: Warunki przetargów :

 1. Przetargi odbędą się dnia   14 czerwca 2021 roku w godzinach zgodnie z powyższą listą  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17(sala konferencyjna).
 2.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….”   przelewem  najpóźniej  do  dnia  08 czerwca 2021 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
 3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku  uchylenia się Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
 4. Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie  jednak nie później niż przed upływem trzech dni  od dnia zamknięcia przetargu.
 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium. W przypadku jeśli na przetarg przybywa jedno z dwóch małżonków pozostających we wspólnocie majątkowej małżeńskiej, osoba obecna musi przedstawić pisemne upoważnienie od współmałżonka zawierające zgodę na udział w przetargu. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: numer NIP,  aktualny wydruk z  KRS( z ostatnich 6 miesięcy )  lub innego właściwego rejestru, w razie  potrzeby pełnomocnictwo do udziału w przetargu.  W przypadku cudzoziemców  wszelkie dokumenty okazywane do przetargu powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 6.  Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
 7.  Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 8.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne  powyżej ceny  wywoławczej.
 9. Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10.  Cudzoziemcy ( w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. z 2016 r. poz. 1061 ze zmianami) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed  zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zezwolenie to jest wymagane. W przypadku nie uzyskania zezwolenia jw. przed zawarciem aktu notarialnego wadium przepada na rzecz Gminy Stronie Śląskie. 
 11. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
 12.  Szczegółowych informacji dotyczących przetargu  udziela  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim  -ul. Kościuszki 55, pokój  nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41.

 

28.05.2021
powrót