Konkurs grantowy w programie KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” - zapobieganie i zwalczanie przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci - DAPHNE

Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów ogłosiła konkurs grantowy w programie KE „Obywatele, równość, prawa i wartości” - zapobieganie i zwalczanie przemocy ze względu na płeć i przemocy wobec dzieci - DAPHNE
Wnioski można składać do 15 czerwca 2021 r.

Tematy i priorytety naboru wniosków 2021 koncentrują się na:  

  • Wczesne wykrywanie, zapobieganie i ochrona i/ lub wsparcie dla kobiet, dzieci, młodzieży i ofiar LGBTIQ lub potencjalnych ofiar przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wynikających z pandemii COVID-19
  • Zapobieganie przemocy uwarunkowanej płcią poprzez zajęcie się męskością i zaangażowaniem mężczyzn i chłopców.

Cele DAPHNE:

Zwalczanie przemocy, w tym przemocy uwarunkowanej płcią: 

1. zapobieganie i zwalczanie na wszystkich poziomach wszelkich form przemocy ze względu na płeć wobec kobiet i dziewcząt oraz przemocy domowej, również poprzez promowanie standardów określonych w Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska); 

2. zapobieganie i zwalczanie wszelkich form przemocy wobec dzieci, młodzieży, a także przemocy wobec innych grup ryzyka, takich jak osoby LGBTIQ i osoby niepełnosprawne; 

3. wspieranie i ochrona wszystkich bezpośrednich i pośrednich ofiar takiej przemocy, jak: przemoc domowa w rodzinie lub przemoc w związkach intymnych oraz wspieranie i zapewnianie takiego samego poziomu ochrony w całej Unii ofiarom przemocy ze względu na płeć. 

Wspierane inicjatywy polityczne:

  • strategia równości płci, strategia UE w zakresie prawa dziecka Strategia UE dotycząca praw ofiar i strategia UE dotycząca praw dziecka.

Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniu konkursowym.

30.04.2021
powrót