Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.stronie.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-15.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-06-20.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • dokumenty tekstowe publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne,
 • zdjęcia i grafika mogą być nieopisane metadanymi,
 • pliki PDF mogą być skanami, nie są przeszukiwalne w treści.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-31.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://stronie.pl/6/aktualnosci_i_wydarzenia.html?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: informatyk@stronie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748117729. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

57-550 Stronie Śląskie, Kościuszki 55
Tel.: 74 811 77 11
Faks: 74 811 77 32
E-mail:

Dostępność architektoniczna

Siedziba urzędu mieści się w jednym budynku, w którym jedynie parter jest wolny od barier architektonicznych. Do budynku prowadzi jedno wejście bez schodów i barier architektonicznych. W głównym holu znajduje się podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Na parterze znajduje się: Biuro Obsługi Klienta, większość biur obsługujących interesantów oraz tablica informacyjna z wykazem wszystkich biur. W razie potrzeby pracownicy, których biura usytuowane są na wyższych piętrach obsługują interesantów w wyznaczonym miejscu na parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla
osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W drugim budynku mieści się siedziba Straży Miejskiej na pierwszym piętrze - bez zastosowania rozwiązań umożliwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby niesłyszące i głuchonieme mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, w terminie co najmniej  3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres ,

- faxem na nr 74 8 11 77 32,

- telefonicznie na nr 74 8 11 77 11,

- drogą pocztową.

Aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Aplikacja oferuje błyskawiczny dostęp do gminnych aktualności i wydarzeń. Dzięki niej otrzymasz powiadomienia o sytuacji kryzysowej czy terminie wywozu odpadów.

Moduły dostępne w aplikacji:

 • aktualności
 • wydarzenia
 • powiadomienia push
 • wyszukiwarka zasobów lokalnych
 • ulubione treści
 • kalendarz wywozu odpadów z powiadomieniami
 • mapa potrzeb (wygodne wysyłanie zgłoszeń)
 • integracja z Regionalnym Systemem Ostrzegania
Odnośnik do strony aplikacji mobilnej