Konkurs "Odnowa Dolnośląskiej Wsi" w 2021 roku, termin składania wniosków do 12 marca 2021r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2021 roku.

Termin naboru: od 15 lutego do 12 marca 2021 roku

Wnioski należy składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

 

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont oraz wyposażenie świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz racjonalnego gospodarowania wodami opadowymi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Należy szczegółowo zapoznać się z zasadami konkursu oraz instrukcją wypełniania wniosku, które zostały uzupełnione o dodatkowe zapisy:
1. Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.
2. Projekt nie może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub innych środków budżetu województwa.
3. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.
4. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
5. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, który będzie dotyczył jednego zakresu działania.
6. Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.
7. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 29 października 2021 roku.
8. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu (wnioski o aneksowanie umowy) należy zgłaszać najpóźniej 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu rozliczenia zadania.
9. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.
10. Wnioskodawca może zadeklarować prowadzenie działań promocyjnych projektu, które stanowią koszt niekwalifikowalny. Działania promocyjne powinny być prowadzone na każdym etapie realizacji projektu, a następnie powinny zostać udokumentowana przy składaniu wniosku o płatność.
11. Zadanie musi być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami/instrukcjami obowiązującymi w danej gminie.

Szczegóły: https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/konkurs-odnowa-dolnoslaskiej-wsi-w-2021-roku/?no_cache=1&cHash=74888ac6ba7ccce4940b2c32faab5020

OWD_kolor_51.jpeg

11.02.2021
powrót