Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 r.

Burmistrz Stronia Ślaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 r., zgodnie z zarządzeniem nr 423/21 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 19 stycznia 2021 r. PDFZarzadzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.pdf. Termin składania ofert mija 19.02.2021 r. o godz. 15.00. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: "Oferta na otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2021 r." w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Ślaskim.

Szczegółowe informacje znajdują się w powyższym zarządzeniu.

Oferty zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. należy składać na podanym wzorze oferty: Wzór oferty.doc.doc, Instrukcja wypełnienia oferty.pdf

Jednocześnie informujemy o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2021 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.02.2021 r. do godz. 15.00. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdują się w ogłoszeniu: PDFOgłoszenie o naborze przedstawiciela organizacji pozarządowych.pdf

Na podstawie ogłoszonego naboru przedstawiciela organizacji pozarządowych do pracy w komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. ogłoszonego w dniu 19.01.2021 r., swoich przedstawicieli zgłosili:

  1. Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „KRUSZYNKA” – w osobie Pana Mieczysława Makarewicza.

PDFInformacja o przedstawiecielu organizacji pozarządowych.pdf

Skład komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 12.02.2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku PDFZB w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf

Dnia 25.02.2021 r. odbyło się I posiedzenie komisji konkursowej.PDFProtokół z I posiedzenia komisji konkursowej.pdf

Dnia 02.03.2021 r. odbyło się II posiedzenie komisji konkursowej.PDFProtokół z II posiedzenia komisji konkursowej.pdf

25.01.2021
powrót