Ogłoszenie dla NGO dotyczące konkursów.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

 

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. O

 

Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział

630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

 

*Zadanie 1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób

starszych.*

 

*Zadanie 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.*

 

*Zadanie 3. Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług.*

 

Poniżej linki z pełną informacją o warunkach konkursu dotacyjnego dla TURYSTYKI organizowanym przez Departament Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii :

<https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/konkurs-ofert-na-wsparcie-rozwoju-turystyki-w-polsce

<https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/konkurs-ofert-na-wsparcie-rozwoju-turystyki-w-polsce>

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/konkurs-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-w-czesci-40---turystyka-w-roku-2021

<https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/konkurs-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-w-czesci-40---turystyka-w-roku-2021>

 

15.01.2021
powrót