Ogłoszenie w sprawie naboru na Kierownika Klubu Senior+

OGŁOSZENIE O NABORZE

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim ogłasza otwarty i konkurencyjny II nabór na wolne stanowisko w Klubie Senior+  w   Stroniu Śląskim, Strachocin 4a

Kierownika Klubu Senior+ 

 Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku;
 6. 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. studia wyższe o specjalności: pedagogika, psychologia, socjologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie;
 2. wiedza i doświadczenie wynikające z pracy na tożsamym lub podobnym stanowisku lub przy wykonywaniu tożsamych lub podobnych zadań;
 3. znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz podstawowa znajomość: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o finansach publicznych, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020;
 4. umiejętność obsługi komputera – pakietu Office oraz urządzeń biurowych;
 5. rzetelność, sumienność, komunikatywność oraz wysoki poziom etyki zawodowej;
 6. prawo jazdy kat. B, czynne prowadzenie pojazdu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie i nadzór nad bieżącą działalnością oraz Opiekunem w Klubie Senior+,
 2. nadzór nad realizacją programu działalności Klubu Senior+,
 3. opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
 4. odpowiedzialność za powierzony majątek,
 5. prowadzenie postępowania proceduralnego, przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, dotyczącego zatrudniania specjalistów i osób wykonujących usługi na rzecz Klubu,
 6. nadzór nad organizacją pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie w zależności od potrzeb i możliwości finansowych oraz działań na rzecz seniorów,
 7. prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej działalności Klubu Senior+,
 8. przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 9. promocja działalności Klubu Senior+ w Stroniu Śląskim,
 10. reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu,
 11. inne zadania zlecone przez Kierownika OPS dotyczące działalności Klubu Senior+.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5, Klub Senior+ w Stroniu Śląskim, Strachocin 4a.
 2. praca administracyjno – biurowa, stanowisko związane z bezpośrednimi kontaktami z innymi osobami, praca przy komputerze oraz wykorzystywaniem innych urządzeń biurowych,
 3. okres zatrudnienia: od stycznia 2021 r.
 4. rodzaj umowy: umowa zlecenie.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 2. życiorys (CV),
 3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych i braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (własnoręcznie podpisane),
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku (własnoręcznie podpisane),
 5. zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (własnoręcznie podpisana),
 6. kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 7. kserokopie świadectw pracy (bądź zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), potwierdzające wymagany w ogłoszeniu staż pracy,
 8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 9. dane kontaktowe kandydata,
 10. kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do 22.01.2021 r. do godz. 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim ul. Zielona 5 lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zielona5, 57-550 Stronie Śląskie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika Klubu Senior+ w Stroniu Śląskim”.

Postępowanie rekrutacyjne:

Dokumenty, które wpłyną po ww. terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów lub przesłane zostaną drogą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub uznania za nierozstrzygnięty.

Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zastaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim ul. Zielona 5.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa, przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie, w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru. Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za  zgodność z oryginałem przez składającego ofertę poprzez użycie zwrotu ”za zgodność  z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.  

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych OPS w Stroniu Śląskim oraz na stronie internetowej  bip.www.stroniesl.naszops.pl

Dokumenty aplikacyjne można odbierać osobiście po zakończeniu procedury naboru przez okres 1miesiąca począwszy od dnia ogłoszenia wyników. Dokumentów nieodebranych nie odsyła się i będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Ośrodka, a następnie zostaną  przekazane do archiwum zakładowego

 

Małgorzata Lech                      

                                                                                                                            Kierownik             
                                                                                                               Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                 w Stroniu Śląskim

12.01.2021
powrót