Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Konsultacje trwają w dniach 10.11.2020 r. - 23.11.2020 r. i przebiegają w następujących formach:

1) zamieszczenie projektu programu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55 wraz z formularzem ankiety konsultacyjnej,

2) zamieszczenie projektu programu w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne) oraz linku do niego na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia) wraz z ankietą konsultacyjną,

3) przekazanie organizacjom drogą mailową projektu programu wraz z ankietą konsultacyjną,

Wypełnione ankiety konsultacyjne do dnia 23.11.2020 r. do godz. 13:00 można dostarczyć:

elektronicznie, na adres: e ‑ mail: strategia@stronie.pl, pocztą, na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego) lub osobiście, wrzucając ankietę do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego.

Po zakończeniu konsultacji, wskazany przez burmistrza pracownik merytoryczny dokona analizy danych zebranych w trakcie konsultacji, następnie sporządzi protokół, który zatwierdzi burmistrz.

Protokół zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, a link do niego na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia), w terminie do dnia 25.11.2020 r.

Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej projekt programu i protokół z konsultacji.

PDFZarządzenie Burmistrza o konsultacjach.pdf
DOC4. ANKIETA KONSULTACYJNA.10.11.2020doc.doc

10.11.2020
powrót