Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego - "Ziemia Kłodzka - czyste powietrze"

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor.jpeg

Ogłoszenie o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

GMINA KŁODZKO

Lider projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów

dla obszaru obejmującego teren Gminy Stronie Śląskie,

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej.

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

od godz. 8.00 dnia 14.07.2020r. do godz. 15.00 dnia 14.10.2020r.

Przeznaczenie grantów

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

a) podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub

b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE lub

c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe

d) ogrzewanie elektryczne, pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.

Inwestycje wymienione w pkt b), c) i d) mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest technicznie niemożliwe.

Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy). 

Wymiana każdego wspieranego wysokoemisyjnego źródła ciepła musi prowadzić do redukcji emisji CO2 (co najmniej o 30% w przypadku zamiany paliwa) oraz pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Powyższy warunek nie dotyczy podłączenia do sieci ciepłowniczej.

W każdym budynku/ mieszkaniu objętym wsparciem wymianie podlegać musi dotychczasowe główne wysokoemisyjne źródło ciepła oraz musi istnieć lub należy przewidzieć instalację systemu zarządzania energią.

Katalog Grantobiorców:

Grantobiorcami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach ogłoszonego naboru są:

a) osoby fizyczne będące:

- właścicielami domu, -ów jednorodzinnego, -ych  lub mieszkania, -ań w domu, -ach jednorodzinnym, -ych,

- właścicielami mieszkania, -ań w domu, -ach wielorodzinnym, -ych,

b) wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób komunalny Gminy Stronie Śląskie, jak również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymienione, np. do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się również najemców domów jednorodzinnych oraz najemców mieszkań w domach jednorodzinnych/ wielorodzinnych.

Maksymalny poziom wsparcia do 70% wydatków kwalifikowalnych

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jeden dom jednorodzinny to 20 tys.  PLN, a na lokal mieszkalny (w domu jednorodzinnym lub budynku wielorodzinnym) 10 tys. PLN, niezależnie od liczby źródeł ciepła podlegających modernizacji

W przypadku budynków jednorodzinnych / mieszkań ogrzewanych zbiorczymi źródłami ciepła zastosowanie ma wyłącznie kryterium „Zasadność i adekwatność wydatków”

Wsparcie wypłacane jest jako refundacja wydatków poniesionych przed Grantobiorcę. Powyższe oznacza, że Grantobiorca musi posiadać środki w wysokości 100 % wartości inwestycji. Grantobiorcy zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego na poniesienie określonych we wniosku o udzielenie grantu wydatków kwalifikowalnych w części, która nie została sfinansowana grantem (minimum 30 % ich wartości)

Dodatkowe informacje, takie jak np. forma i miejsce składania wniosków o udzielenie grantu, wartość alokacji przeznaczona na granty w naborze, katalog wydatków kwalifikowalnych, itp. znajdują się w pełnej wersji ogłoszenia, które wraz z całą dokumentacją aplikacyjną (w tym formularzami wniosków o udzielenie grantu) zamieszczone zostały na stronie www. projektu https://ziemiaklodzka-czystepowietrze.gmina.klodzko.pl/ .