Informacja o naborze kandydatów na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.

INFORMACJA O NABORZE KANDYDATÓW
NA RACHMISTRZA TERENOWEGO

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728)

Gminny Komisarz Spisowy - Burmistrz Stronia Śląskiego

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego, wykonującego czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego,  który wykonywać będzie zadania spisowe na terenie gminy Stronie Śląskie.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie danej gminy,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:
 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego;
 • zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia.
 3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 5. Wynagrodzenie ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.
 6. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (Zał. nr 1);
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (Zał. nr 2)
 • Informacja dotycząca RODO (Zał. nr 3)
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. do godz. 12.00. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. O dacie dostarczenia dokumentów decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów. Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.
 2. Dodatkowych informacji w sprawie naboru można uzyskać pod nr telefonu: 74 811 77 29.

  Załączniki:

DOCXZał. nr 1 Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego.docx (13,67KB)
DOCXZał. nr 2 Oświadczenie o niekaralności.docx (12,58KB)
DOCZał. nr 3 Informacja dotycząca RODO.doc (38,00KB)

plakat1.png