Informacja dla przedsiębiorców o możliwości zastosowania ulg w spłatach zobowiązań

INFORMACJA BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

 

            Szanowni Państwo,

 

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii a co za tym idzie, ograniczoną możliwością prowadzenia działalności gospodarczej a niejednokrotnie wręcz zakazem prowadzenia działalności, informuję o potencjalnych instrumentach, dzięki, którym istnieje możliwość zastosowania ulg w spłacie należnych Gminie Stronie Śląskie zobowiązań podatkowych. Otóż przedsiębiorcy mają prawo do składania wniosków dotyczących ulg udzielanych w spłacie należności podatkowych, w związku z negatywnymi skutkami epidemii związanej z zakażeniami wirusem COVID 19 w trybie dotychczasowym, tj. na podstawie art. 67a w związku z art. 67b par.1 pkt 3 lit „b” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2019 r., poz. 900 ze zm.). W/w przepisy ordynacji podatkowej pozwalają na: 

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie jego zapłaty na raty,
  • rozłożenie na raty lub odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odroczenie odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Odroczenie lub rozłożenie na raty płatności publicznych następuje na wniosek przedsiębiorcy wraz z uzasadnieniem i odpowiednimi dokumentami oraz dowodami potwierdzającymi ekonomiczne, negatywne skutki dla przedsiębiorcy, spowodowane zaistniałą sytuacja epidemiczną. Odroczone lub rozłożone na raty w/w należności  będą mogły być w przyszłości umorzone, w zależności od sytuacji związanej z czasem trwania stanu epidemii i strat jakie ten stan wywoła w działalności przedsiębiorcy. Zastosowanie jakiejkolwiek ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania podatkowego, podczas, którego należy zbadać, czy zaistniała sytuacja epidemiczna miała faktycznie negatywny wpływ na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej i w związku z tym przychody przedsiębiorcy uległy obniżeniu w stosunku np. do analogicznego okresu z roku poprzedniego.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie i będzie poddany analizie.

Mam nadzieję, że powyższe rozwiązania pomogą w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom ekonomicznym, spowodowanym zaistniałym kryzysem, dając wszystkim przedsiębiorcom możliwość, po dokonaniu własnej oceny sytuacji finansowej firmy, zastosowania właściwej ulgi w spłacie zobowiązań finansowych, należnych Gminie Stronie Śląskie.

09.04.2020
powrót