Nowe deklaracje śmieciowe od przedsiębiorców

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, których działalność uległa zawieszeniu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus SARS-CoV-2 mogą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyzerowującą lub zmniejszającą ilość pojemników.

Nową, kolejną deklarację uwzględniającą ilość odpadów powstających na terenie danej nieruchomości w marcu, można złożyć w terminie do 10 kwietnia.W przypadku zmian w kwietniu, dla nieruchomości niezamieszkanych będzie można złożyć nową, kolejną deklarację obowiązującą od 1 kwietnia w terminie do 10 maja.

Kwota wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością za cały miesiąc i nie można w wyniku zawieszenia działalności w połowie danego miesiąca zmniejszyć tej opłaty o połowę.

 

Druki deklaracji można pobrać na stronie internetowej : https://stronie.pl/2790/338/deklaracje-obowiazujace-od-1122019-r.html

Istnieją trzy sposoby składania deklaracji:

1. Można złożyć ją osobiście – koniecznie wypełnioną i podpisaną w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.
2. Możną ją wysłać pocztą (koniecznie wypełnioną i podpisaną) na w/w adres.
3. Jeżeli posiadamy profil zaufany na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP można ją złożyć w formie cyfrowej, koniecznie opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub potwierdzoną profilem zaufanym.

! WAŻNE!

Prosimy o rzetelne i dokładne wypełniane druków deklaracji. W części B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI należy wskazać miesiąc oraz rok od którego maja obowiązywać nowe zmiany.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej: www.stronie.pl (zakładka dla mieszkańca - gospodarka odpadami) oraz pod nr tel. 74 811 77 36.

 

 

 

03.04.2020
powrót