Ziemia Kłodzka - czyste powietrze - nabór audytorów

czyste powietrze logo.jpeg

WYŁONIENIE WYKONAWCY/ÓW AUDYTÓW UPROSZCZONYCH - NA RZECZ POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW – I ETAP

ZAPYTANIE DOT. USTALENIA WYSOKOŚCI  KOSZTÓW WYKONANIA AUDYTÓW UPROSZCZONYCH

W związku z realizacją projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i innowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy poszukujemy audytorów, zainteresowanych wykonywaniem uproszczonych audytów energetycznych na terenie 7 gmin, według metodologii określonej przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą.

Gminy biorące udział w projekcie to Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice.

 

W każdej gminie uczestniczącej w projekcie w okresie naboru wniosków  (planowany termin naborów od maja 2020r. do lipca 2020r.)  mieszkańcy, którzy zdecydują się na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła w ramach ww. projektu zobowiązani będą wykonać na swój koszt audyty uproszczone według ściśle określonego wzoru.

W ogłoszeniu o naborach wskazane zostaną podmioty, które będą mogły wykonywać audyty w ramach ogłoszonych konkursów dot. projektu „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”

Audyty będą sporządzone dla każdego domu jednorodzinnego (jeśli nie wyodrębniono w nim dwóch lokali mieszkalnych) oraz dla każdego mieszkania w domu jednorodzinnym/ wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

Audyty powinny być sporządzane przez osoby z wykształceniem wyższym technicznym w zakresie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa lub pokrewnych dodatkowo posiadającymi pozytywne rekomendacje dot. wykonanych co najmniej 3 audytów audytów energetycznych bądź audytów efektywności energetycznej lub audytów uproszczonych. W/w audyty  potwierdzające doświadczenie powinny być wykonane w okresie ostatnich pięciu lat.

Osoba/firma wykonująca audyty uproszczone nie będzie mogła wydawać opinii dot. kryteriów wyboru Grantobiorców na potrzeby Komisji Oceny Projektów (wydawanie opinii stanowić będzie odrębne zamówienie, zlecane w ramach projektu).

Audyty uproszczone dla mieszkańców powinny być wykonane na terenie nieruchomości i w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia/zlecenia wykonania audytu.

W załączeniu link do strony  na której znajduje się wzór uproszonego audytu energetycznego, wraz z instrukcją jego wypełnienia – załącznik nr 8 dokumentacji konkursowej.

http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1108-3-3-1e-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-i-sektorze-mieszkaniowym-konkurs-horyzontalny-osi-324-18.html

 

Przedmiotowe zapytanie jest I etapem i ma na celu określenie wysokości kosztu WYKONANIA AUDYTÓW UPROSZCZONYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW

 

Po oszacowaniu kosztów wykonania audytu uproszczonego, następnie ogłoszone zostanie zaproszenie do składania deklaracji wykonywania w/w audytów na terenie poszczególnych gmin w cenie oszacowanej podczas I etapu. Zaproszenie zawierać będzie ramowy wzór umowy, który będzie obowiązywał podczas realizacji usług na rzecz mieszkańców.

Zakres prac wykonawcy:

  1. Wizja lokalna dostarczająca dane wejściowe wprowadzane do arkusza stanowiącego narzędzie obliczeniowe uproszczonego audytu energetycznego. Weryfikacja istniejącego źródła/źródeł ciepła oraz ilości  spalanego  paliwa,  której  dokonuje  się  na  podstawie  przedstawionych faktur dokumentujących średnie wartości z 3 lat lub na podstawie deklaracji użytkownika źródeł. Wypełnienie innych obowiązków wynikających z załączonej metodologii.
  2. Wykonanie audytu uproszczonego – zgodnie z załączonym wzorem i metodologią. Koszt obejmuje również wydruk 2 egz. podpisanego dokumentu.
  3. Poprawę audytu uproszczonego zawierającego błędy/ omyłki podlegające poprawie w konkursie w terminie umożliwiającym jego złożenie w wyznaczonym przez instytucję oceniającą terminie.

Usługa powinna zostać wykonana zgodnie z:

- wymaganiami, dokumentacji naboru nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18. Konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014– 2020, Oś priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy w tym m.in. regulamin konkursu, zalecenia Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, metodologię audytu uproszczonego.

Dokumenty dostępne na stronie http://www.dip.dolnyslask.pl

- dokumentacją aplikacyjną Zamawiającego: kryteria wyboru grantobiorcy oraz ogłoszenie o  przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, które zostaną udostępnione Wykonawcą którzy będą realizować zadanie.

- obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego oraz aktualnymi wytyczne w zakresie realizacji projektu

W ramach zapytania ustalona zostanie również wysokość kosztu WYKONANIA WERYFIKACJI na podstawie danych przekazanych przez potencjalnego grantobiorcę w wyniku której audytor stwierdzi czy wnioskodawca spełnia wymagania konkursu dot. maksymalnych progów wskaźnika EP, redukcji emisji CO2, PM2,5, i PM  10, rodzaju wysokoemisyjnego źródła ciepła podlegającego wymianie.  W sytuacji nie spełnienia w/w warunków udziału w konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu uproszczonego.

ZAPRASZAMY OSOBY ZAINTERESOWANE REALIZACJĄ PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA DO SKŁADANIA WSTĘPNEJ WYCENY
w terminie do 6.03.2020r. na adres zawierającej :

- dane audytora/firmy

- proponowaną cenę wykonania 1 audytu uproszczonego spełniającego wymagania konkursu

- proponowaną cenę za dokonanie 1 weryfikacji

- wskazanie możliwych do obsługi gmin