WERYFIKACJA DANYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJACH O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie dokonanej analizy dotyczącej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stronie Śląskie wynika, iż w systemie brakuje znacznej ilości osób, w stosunku do osób zameldowanych na terenie gminy. Mając na uwadze fakt, iż istnieje przypuszczenie, że złożone deklaracje nie są zgodne ze stanem faktycznym, gmina przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości (jednorodzinne i wielolokalowe w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych) na terenie Gminy Stronie Śląskie. Uprzejmie informujemy, że Straż Miejska rozpoczęła kontrole ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość pod kątem złożonych deklaracji śmieciowych. Strażnicy będą sprawdzać liczbę osób zamieszkujących dany lokal oraz czy zgadza się ona z tą, która została wpisana do deklaracji. Sprawdzane będzie także, czy mieszkańcy segregują odpady. Kontrolą objęci są również przedsiębiorcy.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji  zostaną wysłane wezwania o udzielenie wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.    
Apelujemy do mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych, aby sami zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast mieszkańcy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do swoich Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Powyższe kontrole mają na celu uszczelnienie systemu, rzetelne dane w deklaracji i wpłacanie zobowiązań za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest warunkiem niepodnoszenia stawek dla mieszkańców.

21.02.2020
powrót